Usposabljanje za upravljalce malih elektrarn do moči 300 kW

Usposabljanje za upravljalce malih elektrarn do moči 300 kW

Datum/Ura

06/06/2023    
13:30 - 19:00

Lokacija

Krajevna skupnost Kneža (Dom puntarjev Kneža)
Kneža 78, Most na Soči, 5216

Event Type

Zahteve zakonodaje

Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preskusu znanja za upravljalca energetskih naprav v 3. členu določa: Delavci, ki upravljajo in vzdržujejo energetske naprave, za katere s tem pravilnikom ni predpisana strokovna usposobitev in preskus znanja, lahko opravljajo taka dela in naloge le, če so bili poučeni z navodili za tehnično pravilno in varno obratovanje, tehničnimi predpisi o tovrstnih napravah in ukrepi za učinkovito rabo energije.

Vsebina usposabljanja

Usposabljanje je sestavljeno iz treh sklopov:

 1. Tehnično pravilno in varno obratovanje
 2. Tehnični predpisi o tovrstnih napravah
 3. Ukrepi za učinkovito rabo energije

Tehnično pravilno in varno obratovanje

Sklop zajema naslednjo vsebino:

 • Vrste napetosti: enosmerna in izmenična, enofazna in večfazna;
 • Definicije: oznake, merske enote, električni tok, napetost, upornost;
 • Merilni inštrumenti in merjenje električnih veličin: napetosti,
 • Vrste energetskih izvorov; vrste in viri energije, osnovni pojmi;
 • Proizvodni postroji: hidroelektrarne, termoelektrarne, jedrske elektrarne, geotermične elektrarne, sončne elektrarne, vetrne elektrarne; razdelitev po proizvodnih strojih in gorivu, razdelitev elektrarn z ozirom na vlogo v sistemu, moč elektrarne, vpliv na okolje;
 • Prenosni postroji: vodi, stikališča, transformatorji, pomožne naprave, telekomunikacije in daljinsko upravljanje, center vodenja;
 • Distribucijski postroji: vodi, stikališča, pomožne naprave, telekomunikacije, daljinsko upravljanje, center vodenja
 • Splošno o zaščiti: namen zaščite, območje delovanja, principi delovanja, naloge, funkcija zaščite, zaščitni kriteriji, zajemanje merilnih veličin;
 • Splošno o obratovanju elektroenergetskega sistema: naloge in cilji, struktura sistema, trg elektrike in obratovanje;
 • Obratovalna stanja sistema ali delov sistema: normalno obratovalno stanje, sinhrono povezano obratovanje, otočno obratovanje, havarijska in pohavarijska stanja;
 • Obratovalna navodila: obratovalna navodila interkonekcijskega sistema, sistemska obratovalna navodila za prenosno omrežje, sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje, obratovalna navodila centrov vodenja, postrojev;

Tehnični predpisi o tovrstnih napravah

Sklop zajema naslednjo vsebino:

 • Energetska zakonodaja: energetska politika, trg energije, gospodarske javne službe na področju energije, energetsko dovoljenje, infrastruktura in obnovljivi viri energije, razmerje med izvajalci gospodarskih javnih služb in odjemalci, varstvo potrošnikov,
 • Agencija za energijo: pristojnosti, upravljanje, pritožbeni postopek;
 • Podzakonski predpisi za posamezna področja uporabe energetskih naprav;
 • Zakonodaja za varnost in zdravje pri delu: temeljna načela; zakon; ukrepi za zagotavljanje varnosti; obveznosti delodajalca; pravice in dolžnosti delavcev; izvajanje strokovnih nalog
 • Varnost in zdravje pri delu kot strokovno področje: nevarnosti za poškodbe, škodljivosti za zdravje, ocenjevanje tveganj za varnost in zdravje pri delu;
 • Tehnično varstvo: izvori nezgod pri energetskih napravah in postrojih, nevarnosti zaradi električnega toka, problemi ventilacije energetskih objektov, varovalna sredstva pri neposrednem upravljanju energetskega postroja in naprav;
 • Predpisi, ki urejajo: varnostne znake, varnost in zdravja delavcev na delovnih mestih, varnost in zdravje pri uporabi delovne opreme, osebno varnostno opremo, ki jo delavci uporabljajo pri delu;
 • Osnove varstva pred požarom;
 • Zakonska ureditev varstva pred požarom: zakon, ki ureja varstvo pred požarom, zakon, ki ureja gasilstvo, zakon, ki ureja naravne in druge nesreče, pravilniki, ki urejajo varstvo pred požarom; osnove; dolžnost in odgovornost delavcev zadolženih za varstvo pred požarom;
 • Požarna preventiva v energetskih objektih;
 • Gašenje požarov v energetskih objektih;

Ukrepi za učinkovito rabo energije

Sklop zajema naslednjo vsebino:

 • Ekonomski in okoljski razlogi za učinkovito rabo energije, omejenost energetskih virov, grožnja klimatskih sprememb;
 • Učinkovita raba energije v predpisih, nacionalnih programih in načrtih, Energetski zakon,
 • Energetski koncept Slovenije, akcijski načrt za energetsko učinkovitost, akcijski načrt za obnovljive vire energije;
 • Predpisi na področju učinkovite rabe energije, uredba, ki ureja zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih, pravilnik, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah, predpisi, ki urejajo spodbujanje proizvodnje električne energije iz soproizvodnje toplote in električne energije z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije

Program

13.30 – 14.00 Prihod udeležencev
14.00 – 14.45 mag. Anton Pogačnik, univ. dipl. inž. stroj.
Ukrepi za učinkovito rabo energije
14.55 – 17.10 Anton Koselj, inž. el.
Tehnično pravilno in varno obratovanje
17.20 – 18.55 Alojzij Zupanc, dipl. inž. el.
Tehnični predpisi o tovrstnih napravah

Predavatelji

Anton Koselj, inž. el.

Rojen 14.12.1958, stanujoč v Žirovnici. Celo življenje je posvetil in deloval v elektro energetiki. Vse delovno obdobje je bil zaposlen v Savskih elektrarnah Ljubljana d.o.o. v PE HE Moste, najprej nekaj let kot stikalec in vodja izmene, nato 15 let vodja vzdrževanja in zadnjih 20 let vodja elektrarne.
Tudi zasebno je zapisan tehniki. Že 30 let je lastnik treh malih hidroelektrarn. Aktiven je tudi v društvu MHE Gorenjska Sava, kjer že peti mandat opravlja funkcijo predsednika.

Alojzij Zupanc, dipl. inž. el.

Strokovnjak za področje elektrotehnike. Rojen je bil 25. 6. 2045. Zaposlen je bil v Elektro Gorenjski, kot izvršni direktor za področje distribucije električne energije. Ima izkušnje kot predavatelj in izpraševalec za predmete »Obratovanje elektroenergetskega sistema« in »Daljinsko upravljanje in zaščita« za kandidate, ki opravljajo izpit za upravljalce energetskih naprav. Pri EZS sodeluje več kot 10 let, kot sekretar za tehniške predpise. Vodi strokovne delovne skupine za pripravo tehniških predpisov, še posebej za varnost in zdravje pri delu. Organizira strokovne skupine za izdelavo »Priporočil EZS«. Občasno izvaja izobraževanje s področja, ki jih organizira SIST, IZS in druge organizacije.

mag. Anton Pogačnik, univ. dipl. inž. stroj.

Ima 13 let delovnih izkušenj iz gospodarstva v tehnično-podpornih dejavnostih. V letu 1993 se je zaposlil v javnem sektorju v USM (Urad za standardizacijo in meroslovje RS) oziroma kasneje v SIST (Slovenski inštitut za standardizacijo), skupaj 16 let. Nato je prevzel delovno mesto direktorja LEAG (Lokalna energetska agencija Gorenjske), ki ga je opravljal 11 let. Področji učinkovite rabe energije in obnovljivih virov (URE in OVE) sta bila v ospredju dejavnosti LEAG pri izvajanju energetskega menedžmenta predvsem za potrebe občin Gorenjske. Ves čas je spremljal razvoj in zakonodajo teh področij. LEAG je pod njegovim vodstvom tudi izvajal različne evropske projekte s področij URE in OVE ter nove izkušnje uspešno prenašal v prakso.

Potrdilo o poučenosti

Pogoj za izdajo potrdila o poučenosti je udeležba in prisotnost na usposabljanju po programu v celoti. Izdaja se za dobo pet let. Udeleženci prejmejo potrdilo o poučenosti za določeno malo elektrarno, kateri lastniki so ali so zaposleni pri lastniku. Potrdilo služi kot dokazilo v postopku inšpekcijskega pregleda male elektrarne. Potrdilo ne velja za upravljanje drugih mali elektrarn.

Prijava

Za udeležbo na teoretičnem usposabljanju ni pogoj strokovna izobrazba.
Število udeležencev je največ 20.
Prijave zbira organizator na podlagi izpolnjenega obrazca.
Teoretičnega usposabljanja se udeleži kandidat, ki je predhodno poravnal finančne obveznosti.

Prijavnica za usposabljanje

Izpolnjeno prijavnico pošljite

Kotizacija

Kotizacija v višini 183,00 € (150,00 € + 33,00 € DDV) zajema stroške priprave na seminar, gradivo, in napitke med odmorom.
Kotizacija je plačljiva na transakcijski račun EZS št. 02010-0011333543 pri NLB.

Organizator si pridržuje pravico do odpovedi delavnice v primeru premalo prispelih prijav!

Dodatne informacije

 • Parkiranje je možno na bližnjem parkirišču.
 • Če bo več kot 20 prijavljenih kandidatov, bo razpisan dodatni termin, predvidoma v prvi polovici junija.
 • Za dodatne informacije smo na voljo od 8. do 12. ure po telefonu 01/511 3000 – Vanja Osenar – ali po elektronski pošti: vanja.osenar@ezs-zveza.si ali info.tajnistvo@ezs-zveza.si

Prijavnica za usposabljanje

Scroll to Top