Seminar “Novosti pri graditvi elektroenergetskih omrežij in opravljanju dejavnosti v območju varovanega pasu”

Datum/Ura

05/10/2015    
9:00

Seminar je namenjen organom, ki pripravljajo prostorske akte, izdajajo gradbena dovoljenja ter projektantom objektov, ki posegajo v varovalne pasove elektroenergetskih omrežij.

S sprejemom novega Energetskega zakona (EZ-1, Uradni list RS, št. 17/14) in objavo standarda SIST EN 50341-1:2013 (Nadzemni električni vodi za izmenične napetosti nad 1kV-1.del: Splošne zahteve – skupna določila) je nastala potreba po pripravi novih pravilnikov:
Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10 in 17/14 – EZ-1) ter
Pravilnika o tehničnih pogojih za gradnjo nadzemnih visoko napetostnih vodov 1kV do 400kV (Uradni list RS št. 52/14).

Na seminarju bo pojasnjena vsebina in novosti novega Energetskega zakona in standarda, obeh veljavnih pravilnikov, njihova uporaba v praksi in potrebne nujne spremembe. Poudarek bo na pravnih in okoljskih vidikih.

Predavatelji

Mag. Krešimir Bakič, ELES, strokovnjak s področja elektroenergetike s 40-letnimi izkušnjami, je redni član Mednarodnega komiteja za nadzemne vode CIGRE B2 in evropskega Tehničnega komiteja CENELEC za standardizacijo nadzemnih vodov in vodnikov TC11 in TC07. Trenutno vodi slovenski nacionalni tehnični odbor NVV za nadzemne vode in vodnike pri SIST-u in opravlja funkcijo predsednika Regionalnega sveta Jugovzhodne in srednje Evrope pod okriljem pariškega Mednarodnega sveta za velike elektroenergetske sisteme CIGRE.
Dr. Branko Zadnik, IBE, ima dolgoletne izkušnje pri izgradnji in načrtovanju energetskih objektov. Težišče njegovega projektantskega dela je na snovanju elektroenergetskih objektov. Je član mednarodnega komiteja CIGRE – B2, kjer je aktivno sodeloval pri delu WG B2-07 in B2.23. Aktivno je sodeloval pri pripravi slovenske standardizacije za področje načrtovanja in izgradnje daljnovodov.
Aleš Kregar, ELES, ima izkušnje pri umeščanju elektroenergetskih prenosnih objektov v prostor. Aktiven je v slovenskem in mednarodnem komiteju CIGRE na področju okoljske problematike elektroenergetskih sistemov
Matej Pasarič, ELES, opravlja delo vodje Pravne službe pri sistemskem operaterju prenosnega elektroenergetskega omrežja (ELES), pri katerem je zaposlen od leta 2007. Med drugim sodi v njegov delokrog tudi izdajanje projektnih pogojev in soglasij na projektne rešitve in s tem povezana problematika.

Kotizacija

Kotizacija znaša 150,00 EUR + 22% DDV, skupaj za plačilo 183,00 EUR. Plačilo na transakcijski račun EZS: 02010-0011333543
Vključuje strokovno predavanje, seminarsko gradivo, okrepčilo med odmorom in potrdilo o udeležbi.

Scroll to Top