Novosti pri sklicevanju na standarde v slovenskih tehničnih predpisih: delavnica z okroglo mizo

Novosti pri sklicevanju na standarde v slovenskih tehničnih predpisih: delavnica z okroglo mizo

Datum/Ura

18/05/2022    
9:30 - 13:00

Lokacija

Mestna knjižnica Kranj
Gregorčičeva ulica 1, Kranj, 4000

V EZS in tudi drugih inženirskih zvezah ugotavljamo, da se vedno znova pojavljajo težave in nejasnosti glede sklicevanja na standarde v tehničnih predpisih. Res je, da so definicije napisane v slovenskem nacionalnem standardu (SIST EN 45020:2007), vendar je razumevanje nemalokrat pomanjkljivo. Prav tako se stalno dopolnjujejo evropska priporočila, ki smo jo dolžni prenašati v slovensko pravno prakso. Ugotavljamo tudi, da se tudi kadri, ki pripravljajo tehnične predpise na posameznih ministrstvih, menjavajo. Tisti, ki so te dejavnosti izvajali v času po osamosvojitvi RS, so več ali manj že upokojeni in prihajajo novi, mlajši kadri, ki naj bi bili dodobra seznanjeni z dosedanjo prakso in novostmi, ki so se uveljavile v zadnjem času. Vse to velja tudi za projektante, inženirje in druge uporabnike predpisov v praksi. Še posebej je to pomembno to tudi za vse, ki so tako ali drugače povezani z izobraževanjem mladih bodočih kadrov. In to na vseh ravneh, od srednje šole dalje. Tem področjem se posveča premalo pozornosti, zato s to delavnico želimo ta znanja osvežiti.

Z delavnico bomo to problematiko osvetlili z vseh zornih kotov in podali celovite informacije, ki jih bomo na koncu preverili in dopolnili z razpravo na okrogli mizi.

Komu je namenjena ta delavnica z okroglo mizo

Vabilo je namenjeno predstavnikom ministrstev, projektantom, inženirjem in predstavnikom inšpekcijskih dejavnosti ter drugim pripravljalcem in uporabnikom slovenskih tehničnih predpisov in standardov SIST. Prav tako pa tudi učiteljem iz srednjih šol, fakultet oziroma iz univerz. Nadejamo se udeležbe predstavnikov inženirskih zvez, zbornic, predstavnikov GZS in OZS in še posebej iz gospodarstva (tako iz večjih podjetij kot tudi srednjih in manjših podjetij), saj ste vsi uporabniki predpisov in standardov. Zelo bomo veseli tudi predstavnikov strokovnih svetov in tehničnih odborov (TC) pri Slovenskem inštitutu za standardizacijo (SIST)!

Informacije o določbah tehničnih predpisov in uporabi standardov

Objavljeno na spletni strani Slovenskega inštituta za standardizacijo – SIST:

»Določbe tehničnih predpisov, s katerimi zakonodajalci urejajo posamezna področja, pogosto vključujejo tudi sklicevanje na slovenske nacionalne standarde. Nacionalni zakonodajalci ga v tehničnem predpisu uporabijo namesto podajanja podrobnih strokovno tehničnih določil, ki jih vsebuje standard. To dejanje pa vlogo standarda postavi v drugačno luč.

Po definiciji je standard neobvezen dokument za uporabo, ki nastane s konsenzom in ga sprejme priznani organ in ki določa pravila, smernice ali značilnosti za dejavnosti in njihove rezultate ter je namenjen za občo in večkratno uporabo in usmerjen v doseganje optimalne stopnje urejenosti na danem področju. (SIST EN 45020:2007) Slovenski nacionalni organ za standarde tako sprejema slovenske nacionalne standarde, ki so lahko pripravljeni kot izvirni slovenski nacionalni standardi ali pa so privzeti mednarodni, evropski ali tuji nacionalni standard ali drug dokument s področja standardizacije.

Na splošno torej velja, da je uporaba slovenskih nacionalnih standardov in tudi drugih standardov v Sloveniji prostovoljna. V primeru, ko se na standarde sklicujejo predpisi, pa govorimo o obvezni uporabi standardov. Zakon o standardizaciji (Uradni list RS, št. 59/99) je v 23. členu namreč določil, da je uporaba slovenskih nacionalnih standardov SIST prostovoljna, razen v primeru, da je obvezna uporaba SIST določena s predpisom. Ob tem pa je tudi določil, da se mora predpis, ki določa obvezno uporabo standarda, sklicevati na slovenski nacionalni standard SIST.«

Ključne besede

Slovenski tehnični predpisi, slovenski standardi SIST, sklicevanja na standarde SIST, uporaba slovenskih tehničnih predpisov in standardov SIST v praksi

Lokacija

Mestna knjižnica Kranj: Dvorana (1. nadstropje), Gregorčičeva ulica 1, 4000 Kranj

Parkiranje: Parkiranje je mogoče zelo blizu MKK na zunanjih parkiriščih, 200 m od MKK je tudi parkirna hiša (vsa parkirišča so plačljiva). Zaradi ureditve parkiranja in registracije pridite vsaj 15 minut pred pričetkom dogodka!

Predavatelji in sodelujoči na okrogli mizi

Okroglo mizo bo vodil mag. Anton Pogačnik.

Sodelujoči predavatelji in predstavniki na Okrogli mizi

Predstavnici Slovenskega inštituta za standardizacijo SIST
Predstavnica Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Direktorat za notranji trg
Predstavnik Ministrstva za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja
Predstavnik Službe vlade za zakonodajo RS
Predstavnik Inženirske zbornice Slovenije
Predstavnik iz industrije
Predstavnik Elektrotehniške zveze Slovenije

Program delavnice z okroglo mizo

9.00 Prihod
9.30 Pozdravne besede
prof. dr. Igor Papič, predsednik Elektrotehniške zveze Slovenije
I. DEL REFERATI
9.40 Predstavitev 1:
mag. Jožica Škof Nikolič (SIST -Slovenski inštitut za standardizacijo):
Načini sklicevanja na standarde skladno s SIST EN 45020:2007 s praktičnimi primeri
10.00 mag. Irena Možek Grgurevič (MGRT -Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo):
Standardi kot podpora predpisom: harmonizirani standardi in praksa Evropskega sodišča
10.20 Saša Galonja (MOP – Ministrstvo za okolje in prostor):
Priprava slovenskih tehničnih predpisov na področju gradnje in sklicevanje na standarde
10.40 Ivan Leban (IZS – Inženirska zbornica Slovenije):
Dileme sklicevanja na standarde iz prakse
11.00 mag. Mitja Koprivšek (ETI – podjetje):
Izkušnje uporabe slovenskih tehničnih predpisov iz industrije, ki se sklicujejo na standarde SIST
11.20 Odmor z druženjem
II. DEL OKROGLA MIZA
11.40 Vodena okrogla miza in razprava
Moderator: Anton Pogačnik, Elektrotehniška zveza Slovenije (EZS)
Sodelujoči:
mag. Marjetka Strle-Vidali, direktorica SIST,
Andrej Seršen, Služba vlade za zakonodajo RS (SVZ RS),
Saša Galonja, Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) in
Alojz Zupanc, Elektrotehniška zveza Slovenije (EZS)
13.00 Zaključek

Kotizacija

Polna cena: 150,00 € + 22% DDV, skupaj za plačilo 183,00 €

Pri prijavi nudimo naslednje popuste na kotizacijo:

  • 30 % popust imajo podjetja, ki prijavijo 3 ali več zaposlenih iz istega podjetja (105,00 € + DDV, skupaj za plačilo 128,10 €);
  • 20 % popust za člane zvez: EZS, SIZ, IZS, OZS in za zaposlene v upravnih organih (120,00 € + DDV, skupaj za plačilo 146,40 €)
  • Cena za upokojence in študente (fizične osebe, ob predložitvi dokazila): 40,00 €

Pri prijavi se upošteva višji popust.

Plačilo na transakcijski račun EZS: 02010-0011333543. Račun je odprt pri NLB.

Dodatne informacije

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na delavnici pridobijo 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Lepo vabljeni k udeležbi!

Scroll to Top