Gradbeni zakon – osvežilni virtualni seminar

Gradbeni zakon - osvežilni virtualni seminar

Datum/Ura

12/11/2021    
9:00 - 16:00

Rezervacije

Rezervacije za ta dogodek so zaključene.

Event Type

Celotna problematika do pridobitve pravnomočnega gradbenega dovoljenja in od gradbenega dovoljenja do vpisa objekta v uradne evidence

Predpisi s področja graditve objektov, urejanje prostora, arhitekturne in inženirske dejavnosti, zborničnega sistema ter osnov varstva okolja in splošnega upravnega postopka

O seminarju

Na seminarju bo predstavljen celoten Gradbeni zakon (GZ) (Ur. l. RS, št. 61/17), do pridobitve pravnomočnega gradbenega dovoljenja in celoten proces od pridobitve pravnomočnega gradbenega dovoljenja do vpisa objekta v uradne evidence ter vsi njegovi podzakonski akti: Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov, (Ur. l. RS, št. 36/18) in Uredba o razvrščanju objektov, (Ur. l. RS, št. 37/18 iz ZAID in ZUreP-2.

Namen novega Gradbenega zakona je uzakoniti vsebine, ki so se pokazale za potrebne pri izvajanju ZGO-1 iz leta 2003. Gradbeni zakon je začel veljati 17. 11. 2017. Področje graditve objektov je z vidika pravne ureditve in izvajanja kompleksno in neločljivo povezano s področjem urejanja prostora, ki je opredeljeno v Zakonu o urejanju prostora ZUreP-2 (Ur. l. RS, št. 61/17). Novela Gradbenega zakona je usmerjena v ukrepe skrajševanja postopkov, odpravo administrativnih ovir in pocenitve postopkov. Temeljni cilj Gradbenega zakona je zmanjševanje tveganja za investicijske namere. S tem namenom so v zakonu vgrajeni inštrumenti, ki investitorju zagotavljajo, odvisno od potreb in na podlagi odločitve investitorja, možnost faznega zavarovanja investicijskega procesa. Obenem je cilj zakona evidentiranost gradbene parcele in objektov ter dosledno spoštovanje načela odgovornosti udeležencev.

Naloge nadzora nad gradnjo, ki bdi nad javnim interesom in zagotavlja varnost ter zanesljivost objektov, so bolj obširne, odgovornost pa bolj jasno zapisana.

V izogib konfliktu interesov je nadzor nad gradnjo in izvedba del tudi sedaj nezdružljiva.

Investitorjem je v Gradbenem zakonu olajšana pot do gradbenega dovoljenja, opustitev obveznosti pridobivanja gradbenega dovoljenja za odstranitev objektov, opcijska možnost pridobitve predodločbe, ki zavezuje v naknadnem postopku izdaje gradbenega dovoljenja in investitorju omogoča večjo investicijsko in pravno varnost; uzakonitev možnosti skrajšanega postopka izdaje gradbenega dovoljenja, za objekte z vplivi na okolje je določen skupni postopek izdaje gradbenega dovoljenja in postopek presoje na okolje, uzakonitev faze prijave začetka gradnje z namenom spremljanja in evidentiranja, večja vloga in odgovornost udeležencev, obveznosti nadzora so razširjene in podrobneje določene, uzakonjena so manjša odstopanja pri gradnji, objekti daljšega obstoja nad 20 let ne bodo samodejno legalizirani, postopek legalizacije neproblematičnih objektov, kakor tudi nova pooblastila gradbene inšpekcije in drugih pristojnih inšpekcij idr.

Posledično investitor za pridobitev gradbenega dovoljenja predloži precej manj projektne dokumentacije kot je to bilo v ZGO-1.
Sedaj na terenu lahko pričakujemo tudi večjo navzočnost gradbene inšpekcije, medtem bo IZS izvajala strokovni nadzor nad delom članov.

Torej:

 • predstavljen bo celoten proces od ideje, projektiranja, pridobitve pravnomočnega gradbenega dovoljenja in celoten proces od pridobitve pravnomočnega gradbenega dovoljenja do vpisa objekta v uradne evidence.
 • Na praktičen način bodo predstavljene vse vsebine gradbenega zakona s pravilniki s novostmi in tudi ukinjenimi določbami ZGO-1 za najbolj nazorno razumevanje vsebin.
 • Spoznali bomo svoje obveznosti in pravice ter obveznosti in pravice soudeležencev.
 • Vsebina je obogatena s številnimi primeri iz prakse.

Komu je seminar namenjen

Seminar je namenjen vsem predstavnikom organizacij in podjetij ter obrtnikom, ki se želijo seznaniti z novostmi v gradbeni zakonodaji ter aktualno prakso, in sicer investitorjem, upravnim organom, projektantom, izvajalcem, vzdrževalcem, nadzornikom in mnenjedajalcem.

Izvajalec seminarja

Ivan Iveta, univ. dipl. inž. el.,

Ivan Iveta je opravljal dela in naloge kot odgovorni vodja del in odgovorni vodja gradbišča ter 14 let kot odgovorni nadzornik zahtevnih objektov republiškega pomena z vplivom na okolje. Nazadnje je polnih 16 let (štiri mandate) opravljal dela in naloge kot republiški energetski inšpektor na Republiškem energetskem inšpektoratu, kjer je zadnja štiri leta, torej do junija 2002, vodil elektroenergetsko inšpekcijo RS. Od uveljavitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona v državni upravi (Ur. l. RS, št. 30/01) so prenehali obstajati Republiški energetski inšpektorat, Republiški gradbeni inšpektorat in Republiški rudarski inšpektorat in takrat se je zaposlil na HSE (julija 2002) ter aktiviral članstvo na IZS.

Do prve polovice leta 2012 je bil zaposlen na upravi HSE (Holding Slovenske elektrarne) – tehnično področje:

 • super nadzor pri izvajanju gradnje hidroelektrarn na spodnji Savi (HE Boštanj, HE Blanca, HE Krško in HE Brežice),
 • super nadzor pri zgradnji ČHE Avče-črpalne hidroelektrarne na reki Soči, 185 MVA
 • super nadzor pri rekonstrukciji hidroelektrarn na reki Soči (HE Doblar, HE Plave),
 • super nadzor pri rekonstrukciji hidroelektrarn na reki Dravi (HE Dravograd, HE Fala, HE Mariborski otok, HE Zlatoličje in HE Formin) in
 • sodelovanje v glavni in tehnični komisiji ter v komisijah za izvedbo Internih tehničnih pregledov po sklopih Bloka 6, moči 600 MVA v Termoelektrarni Šoštanj.
 • izdelal je tri interne pravilnike za HSE (Pravilnik o vodenju in o postopku obdelave projektov, Pravilnik o izvajanju postopkov priprave investicijske in projektne dokumentacije ter Pravilnik o izvajanju strokovnih tehničnih pregledov in priprava dokumentacije.

Pri delu je pridobil veliko izkušenj za izvedbo celotnega procesa umestitve zahtevnih objektov v prostor.

Pri Inženirski zbornici Slovenije in Elektrotehnični zvezi Slovenije je od leta 2004 predavatelj in izpraševalec za strokovne izpite za elektro stroko ter od leta 2012 za tehnološke stroke in sicer iz varnosti in zdravja pri delu, požarne varnosti in kemije, kemijske tehnologije, kemijskega inženirstva, farmacije, tekstila, sanitarnega inženirstva, metalurgije, gozdarstva in lesarstva za ti. »sistemske predpise« – zakonodaja graditve objektov z vsemi podzakonskimi akti in Zakona o prostorskem načrtovanju.
Pri Zvezi društev gradbenih inženirjev in tehnikov RS ter pri Zvezi strojnih inženirjev RS (v LJ in MB) je bil do leta 2016 predavatelj pri izvedbi pripravljalnega seminarja za strokovni izpit za ti. »sistemske predpise« – zakonodaja graditve objektov z vsemi podzakonskimi akti in Zakona o prostorskem načrtovanju ter zborničnega sistema.
Na povabilo IZS in posameznih družb v RS (kot so družbe EMV, Elektro Ljubljana, Elektro Celje, Elektro Maribor, Elektro Gorenjska, Korona, Slovenske železnice, Rudis Trbovlje, ELES, DARS, TEB, Elektro servisi, družbe v skupini HSE, Esotech idr.) opravlja »osvežilne seminarje« (prvi del: celotna problematika do pridobitve pravnomočnega gradbenega dovoljenja in drugi del: od pravnomočnega gradbenega dovoljenja do vpisa objekta v uradne evidence, torej gradnja objekta).

Od leta 2012 sodeluje pri ažuriranju izpitnih programov in standardov znanj za strokovne izpite.
Občasno sodeluje tudi pri pristojnemu upravnemu organu za gradbene zadeve (MOP) kot strokovnjak stroke v komisijah za tehnični pregled zahtevnih objektov republiškega pomena z vplivom na okolje.
Je avtor priročnika: Zakon o prostorskem načrtovanju in Zakon o graditvi objektov, maj 2010. Je član UOMSE IZS.

Vsebina

1. del
Pravice, odgovornosti in obveznosti udeležencev v postopku do pridobitve pravnomočnega gradbenega dovoljenja  
1. Uvod
2. Veljavna zakonodaja
3. Regulirani poklici po GZ in ZAID
4. Izvlečki iz Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti, (ZAID), (Ur. l. RS, št. 61/17)
5. Vsebina, namen in uporaba GZ
6. Definicije in vrste objektov
7. Uredba o razvrščanju objektov, (Ur. l. RS, št. 37/18)
8. Gradnja z in brez GD
9. Elektronsko poslovanje
10. Bistvene in druge zahteve
11. Tehnične smernice
12. Projektiranje
13. Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezani z graditvijo objektov, (Ur. l. RS, št. 37/18)
14. Dokazilo o zanesljivosti objektov
15. Pridobivanje projektnih in drugih pogojev
16. Pridobivanje mnenj
17. Mnenja v postopku izdaje GD
18. Informacije o pogojih za izvajanje gradnje
19. Predodločba
20. Izvlečki iz Zakona o urejanju prostora ZUreP-2, (ur. l. RS, št. 61/17), (lokacijska preveritev, razlastitev, komunalni prispevek)
21. Zahteva za izdajo GD, stranke
22. Skrajšani ugotovitveni postopek izdaje GD
23. Sprememba GD
24. Gradbeno dovoljenje za del objekta
25. Vsebina GD
26. Integralni postopek izdaje GD za objekte z vplivi na okolje
27. Odločbe (izvršilna, dokončna in pravnomočna)
 
2. del
Gradnja in uporaba objekta
1. Obveznosti investitorja
2. Izvajanje gradnje
3. Pogoji za izvajalca
4. Naloge izvajalca
5. Pogoji za tuje ponudnike
6. Obveznost zakoličenja objekta
7. Ureditev in označitev gradbišča
8. Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začetnih in premičnih gradbiščih (Ur. l. RS, št. 83/05)
9. Gradbeni dnevnik
10. Knjiga obračunskih izmer
11. Dopustna odstopanja od GD
12. Nadzor gradnje, izključevanja
13. Zahteva za izdajo UD
14. Postopek tehničnega pregleda
15. Odločanje o zahtevi za izdajo UD
16. Poskusno obratovanje
17. Evidentiranje objektov
18. Inšpekcijski nadzor
19. Kazenske določbe: investitorja, projektanta, nadzornika in izvajalca
20. Legalizacija izvedenih gradenj
21. Objekti daljšega obstoja
22. Prehodne in končne določbe
23. Priloge

Program

8.30 – 9.30 Prijava udeležencev
9.00 – 14.00 Ivan Iveta, univ. dipl. inž. el. ZAKONODAJA GRADITVE OBJEKTOV (1. del)
14.00 – 14.30 Odmor
14.30 – 16.00 Ivan Iveta, univ. dipl. inž. el. ZAKONODAJA GRADITVE OBJEKTOV (2. del)

Kotizacija

Kotizacija v višini 200,00 € + DDV zajema stroške priprave seminarja in  gradivo.
Kotizacija je plačljiva na transakcijski račun EZS št. 02010-0011333543 pri NLB.

Več kot trije prijavljeni iz istega podjetja imajo 10 % popusta.

Prijava

Prijavite se lahko:

 • tukaj (izpolnete polja za Prijavo udeležencev) ali
 • z izpolnitvijo klasične prijavnice (Klasična prijavnica (v pdf)). Izpolnjeno prijavnico pošljite na elektronsko pošto, ki je zapisana v prijavnici.

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 3 kreditne točke iz obveznih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Rezervacije

Rezervacije za ta dogodek so zaključene.

Scroll to Top