Protieksplozijska zaščita

Elektrotehniška zveza Slovenije in Elektrotehniško društvo Maribor prirejata začetne in obnovitvene seminarje za izobraževanje kandidatov za varno delo v eksplozijsko ogroženih prostorih. Izobraževanje je namenjeno podjetjem, drugim organizacijam in posameznikom, katerih proizvodni procesi so take narave, da obstaja nevarnost nastajanja eksplozivnih atmosfer in sta s tem ogrožena varnost in zdravje delavcev.

Seznam aktualnih izobraževanj

Ogledate si ga lahko na koledarju Akademije EZS

INFORMACIJE O IZOBRAŽEVANJIH

1. UVOD

Elektrotehniška zveza Slovenije (EZS) že vrsto let različnim podjetjem nudi usluge pri usposabljanju delavcev za varno delo v eksplozijsko ogroženih prostorih z različnimi izobraževanji. Po vstopu Slovenije v EU, ko je stopil v veljavo novi Pravilnik o protieksplozijski zaščiti (UL RS št. 41/2016), je EZS pripravila nov program izobraževanja, kot pomoč pri usposabljanju in je prilagojen evropski direktivi ATEX. Ta program obsega naslednje tematske sklope (TS):

TS 1: Fizikalno kemijske osnove in pogoji za nastanek eksplozivnih atmosfer, viri vžigov in tehnološki ter organizacijski ukrepi za njihovo preprečitev

TS 2: Varnost in zdravje pri delu – preprečevanje eksplozije in varovanje pred njo

TS 3: Nevarnost elektrostatike v eksplozijsko ogroženih prostorih

TS 4: Električna oprema za vgradnjo v eksplozijsko ogroženih prostorih

TS 5: Neelektrična oprema in inštalacije za vgradnjo v različne eksplozivne atmosfere in principi zaščite pred nevarnostjo eksplozij

TS 6-1: Pravna ureditev protieksplozijske zaščite v državah Evropske unije in specifikacija predpisov za protieksplozijsko zaščito v Sloveniji

TS 6-2: Interni akti podjetij zaradi protieksplozijske zaščite

TS 6-3: Protieksplozijska zaščita – usmeritve za varno izvajanje del

TS 7-1: Električne inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih

TS 7-2: Lastnovarne inštalacije Ex i

TS 7-3: Protieksplozijska zaščita – katodna zaščita in blodeči/uhajavi tokovi

TS 7-4: Protieksplozijska zaščita – zaščita pred delovanjem strele 

TS 7-5: Protieksplozijska zaščita – inertizacija

TS 8: Vgradnja, vzdrževanje in servisiranje Ex opreme

TS 9: Zagotavljanje električne varnosti inštalacij, strojev, opreme in naprav v eksplozijsko ogroženih okoljih – pregledi in preizkusi

Področja opravil delavcev (PO) in njihove zadolžitve ter odgovornosti v zvezi s protieksplozijsko zaščito so različna in zato potrebujejo specifična znanja. Odbor za protieksplozijsko zaščito, ki je v okviru EZS zadolžen za izobraževanja na tem področju, je opredelil več različnih področij opravil (PO) in pripravil veči po vsebini in obsegu različnih programov in sicer za:

PO1: delavce, ki delajo ali se lahko le občasno pojavijo v eksplozijsko ogroženih prostorih:

podskupina 1 (PO1-1): delavci, ki opravljajo pomožna dela in nimajo neposrednega stika z napravami in postroji,

podskupina 2 (PO1-2): delavci, ki delajo in rokujejo z napravami in postroji v EX okolju;

PO2: sektorske in vodstvene kadre,

PO3: delavce, ki vgrajujejo, vzdržujejo in servisirajo oziroma popravljajo opremo za eksplozijsko ogrožene prostore ter tehnologi in izdelovalci elaboratov o eksplozijski ogroženosti.

PO4: projektante, vodje del in nadzorniki del za graditev naprav in postrojev v eksplozijsko ogroženih prostorih – ta program izvaja Odbor EX izključno v sodelovanju z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS).

2. PROGRAMI

V skladu z zahtevami in pričakovanji posameznega naročnika izobraževanj (v največji meri v odvisnosti od števila udeležencev in njihovih področij opravil) se v okviru Odbora za protieksplozijsko zaščito pri EZS pripravi določeni skupini namensko prirejen program izobraževanja.

Tako se vedno skupaj z naročniki odločamo za izvedbo katerega od naslednjih osnovnih programov:

PROGRAM za PO1 (delavci, ki delajo ali se lahko le občasno pojavijo v eksplozijsko ogroženih prostorih),

PROGRAM za PO2 (sektorski in vodstveni kadri),

PROGRAM za PO3 (izvajalci, vzdrževalci in monterji inštalacij ter naprav in postrojev v eksplozijsko ogroženih prostorih ter tehnologi in izdelovalci elaboratov o eksplozijski ogroženosti) in

PROGRAM za PO4 (projektanti, vodje del in nadzorniki del za graditev naprav in postrojev v eksplozijsko ogroženih prostorih (ta program izvajamo izključno v sodelovanju z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS))).

*******************************************************************

PROGRAM za PO1

(delavci, ki delajo, ali se lahko le občasno pojavijo v eksplozijsko ogroženih prostorih) je v svoji osnovi takšen:

A. Teoretični seminarski del

Teoretični seminarski del obdeluje:

 • Fizikalno kemijske osnove in pogoji za nastanek eksplozivnih atmosfer, viri vžigov in tehnološki ter organizacijski ukrepi za njihovo preprečitev
 • Elektrostatika kot vir vžiga eksplozivnih atmosfer
 • Naprave in postroji v EX conah in ravnanje z njimi
 • Pravna in organizacijska urejenost protieksplozijske zaščite
B. Praktični del izobraževanja

Pri opredelitvi vsebine praktičnega dela za to skupino delavcev (PO1) izhajamo iz predpostavke, da se morajo ti delavci, poleg tega, da morajo poznati nekaj teoretičnih osnov o eksplozivnih atmosferah in njihovih nevarnostih, seznaniti še s pravilnim ravnanjem z delovnimi sredstvi in orodji v tovrstnih pogojih dela. Za delavce, ki delajo v eksplozijsko ogroženih prostorih, še pričakujemo, da so seznanjeni z elaboratom eksplozijske ogroženosti za njihovo delovno okolje, in da pri svojem delu poznajo in zato tudi upoštevajo njegova določila. Mentorje za praktični del izobraževanja določita izmed članov odbora za protieksplozijsko zaščito pri EZS naročnik in izvajalec (EZS). Če se ta del izobraževanja opravi v enem izmed podjetij/lokacij naročnika, je zaželeno, da pri pripravi le-tega sodeluje tudi varnostni inženir naročnika.

C. Preizkus znanja

Preizkus znanja kandidatov je pisni in to po zaključku praktičnega dela oziroma seminarja. Upoštevaje določila 45. člena Pravilnika o protieksplozijski zaščiti je delodajalec dolžan za delavce, ki delajo ali se lahko pojavijo v eksplozijsko ogroženih prostorih, zagotoviti takšen način usposabljanja in preverjanja znanja, da prepreči možne posledice zaradi neustrezne usposobljenosti. To dokazuje z dokumenti o izobraževanju, iz katerih morata biti razvidna program oziroma vsebina in trajanje izobraževanja.

Preizkus znanja kandidatov bo izvedla Komisija za preverjanje znanja. Preizkus bo pisni, v obliki testa in bo lahko ponovljen, če pisni test ne bo uspešen. Rezultate bo pregledala in ocenila ta ista komisija pri EZS in kandidatom, ki bodo uspešno opravili test, izdala potrdila o izobraževanju.

Kandidati lahko pri opravljanju testa uporabljajo vso razpoložljivo literaturo.

Dokumentacija o izobraževanju kandidatov z dokazili bo shranjena v arhivu Elektrotehniške zveze Slovenije in bo na voljo le pooblaščenim osebam naročnika, oziroma skladno z določili 50. in 51. člena Pravilnika o protieksplozijski zaščiti, pristojnim inšpekcijskim službam.

PROGRAM za PO2

(sektorski in vodstveni kadri) je v svoji osnovi takšen:

A. Teoretični seminarski del

Teoretični seminarski del obdeluje:

 • Fizikalno kemijske osnove in pogoji za nastanek eksplozivnih atmosfer, viri vžigov in tehnološki ter organizacijski ukrepi za njihovo preprečitev
 • Elektrostatika kot vir vžiga eksplozivnih atmosfer
 • Naprave in postroji v EX conah
 • Protieksplozijska zaščita in odgovornost delodajalca
 • Pravna ureditev protieksplozijske zaščite v državah Evropske unije in specifikacija predpisov za protieksplozijsko zaščito v Sloveniji

Program za PO2 je prirejen izobraževanju sektorskih in vodstvenih kadrov (PO2), ki morajo v prvi vrsti poznati zakonodajo s področja varnosti in varovanja zdravja delavcev, ki so lahko ogroženi zaradi eksplozivnih atmosfer. Zavedati se morajo svoje odgovornosti v zvezi s tem in jo poznati. Poučiti jih je treba, kakšni so glede na specifiko njihovega tehnološkega procesa najprimernejši tehnični in organizacijski ukrepi za preprečitev nastanka eksplozivnih atmosfer in kako omejiti vžige eksplozivnih atmosfer in njihove posledice, če jih ne bi bilo mogoče preprečiti.

B. Praktični del izobraževanja

Pri opredelitvi vsebine praktičnega dela za to skupino delavcev (PO2) izhajamo iz predpostavke, da morajo ti delavci, poleg tega, da poznajo nekaj teoretičnih osnov o eksplozivnih atmosferah in njihovih nevarnostih, biti seznanjeni tudi s pravnimi in organizacijskimi vidiki v tovrstnih pogojih dela. Prav tako morajo poznati elaborat eksplozijske ogroženosti za njihovo delovno okolje. Mentorje za praktični del izbraževanja določita izmed članov odbora za protieksplozijsko zaščito pri EZS naročnik in izvajalec (EZS). Če se ta del izobraževanja opravi v enem izmed podjetij/lokacij naročnika, je zaželeno, da pri pripravi le-tega sodeluje tudi varnostni inženir naročnika.

C. Preizkus znanja

Preizkus znanja kandidatov je pisni in to po zaključku praktičnega dela oziroma seminarja. Preizkus znanja kandidatov bo izvedla Komisija za preverjanje znanja. Preizkus bo pisni, v obliki testa in bo lahko ponovljen, če pisni test ne bo uspešen. Rezultate bo pregledala in ocenila ta ista komisija pri EZS in kandidatom, ki bodo uspešno opravili test, izdala potrdila o izobraževanju.

Kandidati lahko pri opravljanju testa uporabljajo vso razpoložljivo literaturo.

Dokumentacija o izobraževanju kandidatov z dokazili bo shranjena v arhivu Elektrotehniške zveze Slovenije in bo na voljo le pooblaščenim osebam naročnika, oziroma skladno z določili 50. in 51. člena Pravilnika o protieksplozijski zaščiti, pristojnim inšpekcijskim službam. 

PROGRAM za PO3

(izvajalci, vzdrževalci in monterji inštalacij ter naprav in postrojev v eksplozijsko ogroženih prostorih ter tehnologi in izdelovalci elaboratov o eksplozijski ogroženosti) je v svoji osnovi takšen:

A. Teoretični seminarski del

Teoretični seminarski del obdeluje:

 • Fizikalno kemijske osnove in pogoji za nastanek eksplozivnih atmosfer, viri vžigov in tehnološki ter organizacijski ukrepi za njihovo preprečevanje.
 • Elektrostatika kot vir vžiga eksplozivnih atmosfer
 • Pravna ureditev protieksplozijske zaščite v državah Evropske unije in specifikacija predpisov za protieksplozijsko zaščito v Sloveniji.
 • Električne instalacije v EX prostorih (splošno o električnih instalacijah, katodna zaščita, strelovodna zaščita, lastnovarne Ex i inštalacije).
 • Nelektrične naprave in instalacije v EX prostorih.
 • Vgradnja, vzdrževanje in servisiranje EX naprav. 

Program za PO3 je namenjen izobraževanju delavcev, ki opravljajo najzahtevnejša dela v eksplozijsko ogroženih prostorih. To so delavci, ki vgrajujejo, vzdržujejo in servisirajo opremo v eksplozijsko ogroženih prostorih. Ti morajo, poleg tega, da se od njih pričakuje poglobljeno znanje o fizikalnih in kemijskih lastnostih eksplozivnih atmosfer ter o možnih virih njihovega vžiga, stalno skrb posvečati tudi tehničnim novostim pri razvoju in uporabi opreme, ki je primerna za vgradnjo v eksplozijsko ogrožene prostore. Celovito morajo biti seznanjeni z elaboratom eksplozijske ogroženosti in znati uporabljati njegova določila. Program lahko na željo naročnika priredimo dvema po osnovni izobrazbi različnima skupinama delavcev: monterjem, vzdrževalcem in serviserjem električnih naprav in postrojev v eksplozijsko ogroženih prostorih (E – elektrikarji) ter monterjem, vzdrževalcem in serviserjem neelektričnih naprav in postrojev v eksplozijsko ogroženih prostorih (S – strojniki in kemijski tehnologi). Pri prvi skupini dajemo poudarek podrobnemu poznavanju električne opreme in inštalacij in le enciklopedičnemu poznavanju neelektrične opreme in inštalacij v eksplozijsko ogroženih prostorih, pri drugi pa obratno.

B. Praktični del izobraževanj

Praktični del izobraževanj se opravi pod vodstvom naših predavateljev na vnaprej dogovorjeni lokaciji naročnika. Mentorje za praktični del izobraževanja določita izmed članov odbora za protieksplozijsko zaščito pri EZS naročnik in izvajalec (EZS). Če se ta del izobraževanja opravi v enem izmed podjetij/lokacij naročnika, je zaželeno, da pri pripravi le-tega sodeluje tudi varnostni inženir naročnika.

C. Preizkus znanja

Preizkus znanja kandidatov je pisni in to po zaključku praktičnega dela oziroma seminarja. Upoštevaje določila 45. člena Pravilnika o protieksplozijski zaščiti je delodajalec dolžan za izvajalce, vzdrževalce in monterje inštalacij ter naprav in postrojev v eksplozijsko ogroženih prostorih ter tehnologe in izdelovalce elaboratov o eksplozijski ogroženosti zagotoviti takšen način usposabljanja in preverjanja znanja, da prepreči možne posledice zaradi neustrezne usposobljenosti. To dokazuje z dokumenti o izobraževanju, iz katerih morata biti razvidna program oziroma vsebina in trajanje izobraževanja.

Preizkus znanja kandidatov bo izvedla Komisija za preverjanje znanja. Preizkus bo pisni, v obliki testa in bo lahko ponovljen, če pisni test ne bo uspešen. Rezultate bo pregledala in ocenila ta ista komisija pri EZS in kandidatom, ki bodo uspešno opravili test, izdala potrdila o izobraževanju.

Kandidati lahko pri opravljanju testa uporabljajo vso razpoložljivo literaturo.

Dokumentacija o izobraževanju kandidatov z dokazili bo shranjena v arhivu Elektrotehniške zveze Slovenije in bo na voljo le pooblaščenim osebam naročnika, oziroma skladno z določili 50. in 51. člena Pravilnika o protieksplozijski zaščiti, pristojnim inšpekcijskim službam. 

PROGRAM za PO4

projektanti, vodje del in nadzorniki del za graditev naprav in postrojev v eksplozijsko ogroženih prostorih – ta program izvajamo izključno v sodelovanju z IZS in je v svoji osnovi takšen:

A. Teoretični seminarski del

Teoretični seminarski del obdeluje:

 • Fizikalno kemijske osnove in pogoji za nastanek eksplozivnih atmosfer, viri vžigov in tehnološki ter organizacijski ukrepi za njihovo preprečevanje
 • Elektrostatika kot vir vžiga eksplozivnih atmosfer
 • Pravna ureditev protieksplozijske zaščite v državah Evropske unije in specifikacija predpisov za protieksplozijsko zaščito v Sloveniji
 • Električne instalacije v EX prostorih (splošno o električnih instalacijah, katodna zaščita, strelovodna zaščita, lastnovarne Ex i inštalacije)
 • Nelektrične naprave in instalacije v EX prostorih
 • Vgradnja, vzdrževanje in servisiranje EX naprav

Program za PO4 je namenjen izobraževanju projektantov, vodij del in nadzornikov del za graditev naprav in postrojev v eksplozijsko ogroženih prostorih.

B. Praktični del izobraževanja

Praktični del izobraževanja za skupino PO4 po programu EZS ni predviden, a se ga lahko posebej organizira, če bi za to bil izražen interes. V tem delu se lahko predstavijo tudi primeri dobre inženirske prakse.

C. Preizkus znanja

Preizkus znanja za skupino PO4 po programu EZS ni predviden.

Dokumentacija o izobraževanju kandidatov bo shranjena v arhivu Elektrotehniške zveze Slovenije in Inženirske zbornice Slovevnije ter bodo na voljo le pooblaščenim osebam naročnika. 

3. PRAKTIČNI DEL IZOBRAŽEVANJA

Praktični del izobraževanja je po programu Elektrotehniške zveze Slovenije obvezen za skupine PO1, PO2 in PO3. Za skupino PO4, pa je tudi to možno pripraviti, a po lastni izbiri in prilagojeno za posameznega naročnika in uporabnika. Mentorje za praktični del izobraževanja določita izmed članov odbora za protieksplozijsko zaščito pri EZS naročnik in izvajalec (EZS). Če se ta del izobraževanja opravi v enem izmed podjetij/lokacij naročnika, je zaželeno, da pri pripravi le-tega sodeluje tudi varnostni inženir naročnika.

4. CENIK

Cena izobraževanja vključuje stroške priprave strokovnih gradiv, organizacije in izvedbe seminarjev, izvedbe praktičnega dela izobraževanja, zaključnega preizkusa znanja kandidatov in dela Komisije za preverjanje znanja za varno delo v eksplozijsko ogroženih prostrih pri EZS. Cene za posamezne seminarje so odvisne od dogovorjenega obsega in števila slušateljev ter se dogovarjajo posebej za vsakega naročnika.

5. LOKACIJA IN DRUGO

Izobraževanje poteka na lokaciji, ki se dogovori z naročnikom – pri tem se želi EZS v kar največji meri prilagoditi željam naročnika, saj se zavedamo, da je izobraževanje v lastnem okolju optimalno!

Podatki, ki jih bo naročnik izobraževanja posredoval izvajalcu, bodo shranjeni v bazi podatkov in bodo uporabljeni samo v ta namen.

Delovna področja

Novice

Koledar dogodkov
pon
tor
sre
čet
pet
sob
ned
p
t
s
č
p
s
n
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
21
22
23
24
25
26
28
29
30
1
POSVETOVANJE RAZSVETLJAVA 2023 - CIE Session 2023
18/09/2023 - 20/09/2023    
Cel dan
SDR letos organizira največjo svetovno konferenco s področja razsvetljave, svetlobe in fotometrije - CIE Session 2023.  Konferenca je organizirana vsaka 4 leta in tako se [...]
Izobraževanje za varno delo v eksplozijsko ogroženih prostorih, september 2023
20/09/2023 - 21/09/2023    
0:00
Elektrotehniška zveza Slovenije prireja izobraževanja kandidatov za varno delo v eksplozijsko ogroženih prostorih. Na izobraževanje vabimo: PO1: delavce, ki delajo ali se le občasno nahajajo [...]
Zaščita pred delovanjem strele
27/09/2023    
9:00 - 14:00
SDGSS vabi k udeležbi na seminarju z okroglo mizo Zaščita pred delovanjem strele. Predavatelji na seminarju prof. dr. Maks Babuder dr. Boris Žitnik mag. Boris [...]
Events on 18/09/2023
Events on 27/09/2023
Zaščita pred delovanjem strele
27 Sep 23
1262 Dol pri Ljubljani
Scroll to Top