Izobraževanje za varno delo v eksplozijsko ogroženih prostorih: razpisani datumi za leto 2023

Elektrotehniška zveza Slovenije prireja izobraževanja kandidatov za varno delo v eksplozijsko ogroženih prostorih. Izobraževanja so namenjena podjetjem, drugim organizacijam in posameznikom.

Na izobraževanje vabimo:

 1. PO1: delavce, ki delajo ali se le občasno nahajajo v eksplozijsko ogroženih prostorih,
 2. PO2: delavce, ki funkcionalno vzdržujejo naprave in postroje v proizvodnem procesu,
 3. PO3: vodstvene kadre, tehnologe in izdelovalce elaboratov eksplozijske ogroženosti,
 4. PO4: delavce, ki vgrajujejo, vzdržujejo in servisirajo opremo namenjeno vgradnji in uporabi v eksplozijsko ogroženih prostorih.

Elektrotehniška zveza Slovenije prireja tudi specialistična izobraževanja po posebnih programih:

 1. PO5: za preglednike in izvajalce meritev na nizko napetostnih električnih inštalacijah in sistemih za zaščito objektov pred delovanjem strele (program NNELI),
 2. PO6: za pooblaščene inženirje (skupaj z Inženirsko zbornico Slovenije) na temo «Načrtovanje objektov, procesov in inštalacij, vodenje del in nadziranje izvajanja del za protieksplozijsko zaščito«.

Izobraževanje lahko po dogovoru organiziramo tudi posebej za določeno podjetje, če le-to prijavi večje število kandidatov (najmanj 15). V tem primeru se dogovorimo za poseben program izobraževanja prilagojen tehnološkim posebnostim naročnika in za posebno ceno storitve.

Razpisani datumi izobraževanj za leto 2023

 1. 15. in 16. marec 2023 (sreda in četrtek)
 2. 19. in 20. april 2023 (sreda in četrtek)
 3. 17. in 18. maj 2023 (sreda in četrtek)
 4. 14. in 15. junij 2023 ( (sreda in četrtek)
 5. 20. in 21. september 2023 (sreda in četrtek)
 6. 25. in 26. oktober 2023 (sreda in četrtek)
 7. 22. in 23. november 2023 (sreda in četrtek)

Za vsa razpisana izobraževanja velja naslednje:
1. dan: za PO1, PO2, PO3 in PO4
2. dan: za PO4

Namen, vsebina in potek izobraževanj

Osnova za izobraževanje je Pravilnik o protieksplozijski zaščiti (Uradni list RS, št. 41/2016).

Pravilnik o protieksplozijski zaščiti (Uradni list RS štev. 41/2016) zahteva od delodajalca, da za vse delavce, ki so lahko ogroženi zaradi eksplozivnih atmosfer, zagotovi varnost in varovanje zdravja. Tistim, ki delajo v prostorih, v katerih lahko nastanejo eksplozivne atmosfere mora zagotoviti zadostno in ustrezno usposabljanje v zvezi z varovanjem pred eksplozijo. Delavci morajo biti poučeni o tem, kaj so to eksplozivne atmosfere in katere kemijske in fizikalne okoliščine so vzrok za njihovo nastajanje. Vedeti morajo, v katerih primerih lahko pride do vžiga eksplozivne atmosfere in kako ga je možno preprečiti. Spoznati morajo opremo, ki je primerna za vgradnjo in uporabo v eksplozijsko ogroženih prostorih in se naučiti, kako rokovati z njo. Seznanjeni morajo biti tudi s pravno ureditvijo področja protieksplozijske zaščite. Pravilnik v 45. členu še zahteva, da delodajalec preveri usposobljenost delavcev najmanj na vsaki dve leti.

Izobraževanja izvajamo v dveh delih:

 • udeležba na izobraževanju,
 • preizkus znanja.

Periodična izobraževanja za skupine PO1, PO2, PO3 so enodnevna, za skupini PO4 in PO5 (NNELI) pa dvodnevna.

Izobraževanja za skupino PO6 prirejamo skupaj z IZS.

Dodatni program praktičnega izobraževanja

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS štev. 43/2011) od delodajalca zahteva, da usposobljenost delavca za varno delo preveri na njegovem delovnem mestu. Elektrotehniška zveza Slovenije se je tej zahtevi prilagodila in nudi še dodatni program praktičnega izobraževanja, ki ga kandidati opravljajo pod vodstvom mentorja v njihovem delovnem okolju. Osnova praktičnega izobraževanja je elaborat eksplozijske ogroženosti. V okviru praktičnega izobraževanja mentorji skupaj s kandidati pregledajo obseg izvajanja del in kandidate konkretneje seznanijo s specifičnostjo zahtev s področja protieksplozijske zaščite na delovnem mestu. Mentorji tudi ocenijo znanja kandidatov potrebna za izvajanje del pri delodajalcu in delodajalcu podajo informacijo o trenutnih znanjih ter potrebnih nadaljnjih aktivnostih.

O programu, načinu izvedbe in ceni praktičnega izobraževanja se delodajalec in izvajalec izobraževanja dogovorita posebej.

Preizkus znanja

Preizkus pridobljenega znanja kandidatov izvaja Komisija, ki je imenovana v okviru odbora za protieksplozijsko zaščito pri EZS. Preizkus je pisni, v obliki testa. Kandidati lahko pri opravljanju testa uporabljajo vso razpoložljivo literaturo.

Kandidati, ki uspešno opravijo preizkus znanja, prejmejo potrdilo o opravljenem preizkusu znanja skladno izvedenemu programu izobraževanja. Kandidat, ki ne opravi preizkusa znanja prvič ima možnost enkratne ponovitve preizkusa. Kandidati, ki ne pristopijo k opravljanju preizkusa znanja oz. ne opravijo preizkusa znanja uspešno, prejmejo le potrdilo o udeležbi na izobraževanju, če so se ga udeležili.

Predstavitev vsebin programa in izobraževanj

Delavci skupine PO1

Pri opredelitvi vsebine izobraževanja za skupino PO1 izhajamo iz predpostavke, da se morajo delavci, ki delajo ali se le občasno nahajajo v eksplozijsko ogroženih prostorih, poleg tega, da morajo poznati nekaj teoretičnih osnov o eksplozivnih atmosferah in njihovi nevarnosti, usposobiti še za pravilno ravnanje z delovnimi sredstvi in orodji v takih pogojih dela. Od delavcev ki delajo v eksplozijsko ogroženih prostorih še pričakujemo, da so seznanjeni z elaboratom eksplozijske ogroženosti in da pri delu upoštevajo njegova določila.

Delavci skupine PO2

Z razliko od delavcev PO1 so delavci skupine PO2 zadolženi za vzdrževanje funkcionalnosti delovnih naprav in postrojev. Zato morajo poleg osnov protieksplozijske zaščite poznati še tehnične in tehnološke posebnosti naprav in postrojev, v katere posegajo, da s svojimi aktivnostmi ne okrnejo posebnosti na napravah, ki zagotavljajo protieksplozijsko zaščito.

Vodstveni kadri PO3

morajo v prvi vrsti poznati zakonodajo s področja varnosti in varovanja zdravja delavcev, ki so lahko ogroženi zaradi eksplozivnih atmosfer. Zavedati se morajo svoje odgovornosti v zvezi s tem. Vedeti morajo, kakšni so glede na specifiko njihovega tehnološkega procesa najprimernejši tehnični in organizacijski ukrepi za preprečevanje pojavljanja potencialnih eksplozij. Kot nadrejeni delavcem, ki se občasno pojavijo ali delajo v eksplozijsko ogroženih prostrorih, pa morajo poznati tudi tehnološke in tehnične lastnosti naprav in postrojev, da lahko izdajajo delovne naloge z navodili za varno izvajanje del v takih pogojih dela in delo ustrezno organizirajo. V to skupino sodijo tudi tehnologi in izdelovalci elaboratov eksplozijske ogroženosti.

Delavci skupine PO4

opravljajo najzahtevnejša dela v eksplozijsko ogroženih prostorih. To so delavci, ki vgrajujejo, vzdržujejo in servisirajo opremo namenjeno vgradnji in uporabi v eksplozijsko ogroženih prostorih. Vsi ti morajo, poleg tega, da se od njih pričakuje poglobljeno znanje o fizikalnih in kemijskih lastnostih eksplozivnih atmosfer ter o možnih virih njihovega vžiga, stalno skrb posvečati tudi tehničnim novostim pri razvoju opreme, ki je primerna za vgradnjo in uporabo v eksplozijsko ogroženih prostorih.

Pregledniki nizkonapetostnih električnih inštalacij in instalacij za zaščito objektov pred delovanjem strele (NNELI) PO5

Program izobraževanja je namenjen dodatnemu usposabljanju preglednikov oziroma merilcev za njihovo delo v eksplozijsko ogroženih prostorih, ob vgradnji opreme, njenem vzdrževanju in servisiranju ali njenemu pregledovanju ter merjenju. Posebno pozornost morajo posvečati varovanju pred motnjami, razelektritvami, požari in nevarnostmi udara napetosti v primeru okvar ali napak. Usposobiti se morajo za pravilen pristop k zagotavljanju protieksplozijske in električne varnosti, tako za prvi kot tudi za vse redne preglede. Vsak pregled se zaključi z ustreznim Poročilom o izmerjenih vrednostih in odkritih napakah. Poročilo izdela in podpiše izvajalec pregleda zahtevnih električnih inštalacij in sistemov zaščite objektov pred delovanjem strele.

Pooblaščeni inženirji, ki načrtujejo objekte, procese in inštalacije, vodijo dela in nadzirajo izvajanje del za protieksplozijsko zaščito PO6

Tako kot delavci, ki vgrajujejo, vzdržujejo in servisirajo opremo v eksplozijsko ogroženih prostorih, morajo tudi pooblaščeni inženirji, poleg poglobljenega znanja o fizikalnih in kemijskih osnovah protieksplozijske zaščite, stalno skrb posvečati tehničnim novostim pri razvoju in uporabi opreme, ki je primerna za vgradnjo in uporabo v eksplozijsko ogroženih prostorih in seveda tehniški regulativi in standardizaciji na tem področju. S pravilnim izborom opreme lahko že v fazi načrtovanja odločilno vplivamo na stroške pri izgradnji objektov in postrojev in vzdrževalne stroške med obratovanjem. Udeleženci izobraževanja se bodo seznanili tudi s posebnostmi pri izdelavi tehnične dokumentacije za tovrstne objekte: katere dokumente je treba pridobiti že v fazi načrtovanja teh objektov, kateri subjekti so vključeni v njeno izdelavo in na kaj mora biti investitor pozoren, da se izogne kasnejšim zapletom pri pridobivanju uporabnega dovoljenja.

Izvajalci izobraževanj

Izobraževanja izvaja Odbor za protieksplozijsko zaščito pri Elektrotehniški zvezi Slovenije. Pri izobraževanjih sodelujejo vrhunski slovenski strokovnjaki s področja protieksplozijske zaščite.

Cenik

Cena (brez DDV) vključuje stroške priprave strokovnih gradiv, organizacije in izvedbe izobraževanja, in zaključnega preizkusa znanja kandidatov in znaša:

1.PO1: delavci, ki delajo ali se le občasno nahajajo v eksplozijsko ogroženihprostorih285 EUR
2.PO2: delavci, ki funkcionalno vzdržujejo in servisirajo naprave in postroje v proizvodnem procesu310 EUR
3.PO3: vodstveni kadri, tehnologi in izdelovalci elaboratov eksplozijske ogroženosti335 EUR
4.PO4: delavci, ki vgrajujejo, vzdržujejo in servisirajo opremo namenjeno vgradnji in uporabi v eksplozijsko ogroženih prostorih410 EUR
5.PO5: pregledniki nizko napetostnih električnih inštalacij in inštalacij za zaščito objektov pred delovanjem strele (NNELI)410 EUR
6.PO6: pooblaščeni inženirji(ceno določi IZS)

Prijave in informacije

Prijavo na izobraževanje in preizkus znanja nam pošljite po e-pošti na naslov info.ex@ezs-zveza.si ali na poštni naslov: Elektrotehniška zveza Slovenije, Stegne 7, 1521 Ljubljana. Lahko pa se prijavite tudi z elektronsko prijavo na naši spletni strani: www.ezs-zveza.si

Dodatne informacije o izobraževanju in preizkusu znanja lahko kandidati dobijo na naslovu:
Elektrotehniška zveza Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana
E-pošta: info.ex@ezs-zveza.si

tel.: 01 511 30 00,
www.ezs-zveza.si

Zadnji rok prijave je 7 dni pred pričetkom izobraževanja.

Scroll to Top