Osvežilni seminar – Gradbeni zakon

Seminar je namenjen vsem predstavnikom organizacij in podjetij ter obrtnikom, ki se želijo seznaniti z novostmi v gradbeni zakonodaji ter aktualno prakso, in sicer: investitorjem, upravnim organom, projektantom, izvajalcem, vzdrževalcem, nadzornikom in mnenjedajalcem.

Vsebina

Na seminarju bo predstavljen celoten Gradbeni zakon (GZ) (Ur. l. RS, št. 61/17), do pridobitve pravnomočnega gradbenega dovoljenja in celoten proces od pridobitve pravnomočnega gradbenega dovoljenja do vpisa objekta v uradne evidence ter vsi njegovi podzakonski akti: Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov, (Ur. l. RS, št. 36/18) in Uredba o razvrščanju objektov, (Ur. l. RS, št. 37/18 iz ZAID in ZUreP-2.

Predavatelj

Ivan Iveta, univ. dipl. inž. el.

Program

8.30 – 09.00PRIJAVA UDELEŽENCEV
09.00 – 14.00ZAKONODAJA GRADITVE OBJEKTOV (1. del)
14.00 – 14.30ODMOR
14.30 – 16.00ZAKONODAJA GRADITVE OBJEKTOV (2. del)

Kotizacija

Kotizacija v višini 200,00 € + DDV zajema stroške priprave seminarja, gradivo, malico in napitke med odmorom. Več kot trije prijavljeni iz istega podjetja imajo 10 % popusta.
Kotizacija je plačljiva na transakcijski račun EZS št. 02010-0011333543 pri NLB.


Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 3 kreditne točke iz obveznih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev IZS.

Organizator si pridržuje pravico do odpovedi delavnice v primeru premalo prispelih prijav!

Za čas od vstopa v hotel do prihoda v prostor dogodka oz. do mesta, kjer boste sedeli, in za druge obhode po hotelu (npr. stranišče, avla, restavracija) si morajo udeleženci nadeti zaščitne maske. Prosimo, da jih imate s seboj. Prosimo tudi, da si ob vstopu in izhodu v kateremkoli prostoru hotela razkužujete roke in da nasploh upoštevate vse ukrepe v zvezi s preprečevanjem širitve okužbe virusa Covid-19.

V predavalnici bodo mesta ustrezno označena, da bo med udeleženci zagotovljen 1,5 m razdalje.


Scroll to Top