Jubilejna 30. seja Odbora za električno varnost (OEV)

Na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo je 21. 5. 2019 potekala 30. seja Odbora za električno varnost (OEV), ki kot strokovno-posvetovalni odbor ministrstva, neprekinjeno deluje od leta 2003 in ima tako eno najdaljših tradicij na našem ministrstvu.

Jubilejna, 30. Seja je bila priložnost za vpogled v dosedanje delo Odbora, ki ga je v svojem uvodnem nagovoru podal direktor Direktorata za notranji trg g. Franc Stanonik.

V času predpristopnih pogajanj Republike Slovenije s takratno Evropsko skupnostjo je ministrstvo hitro prepoznalo pomen varnosti proizvodov. Kmalu smo ugotovili, da harmonizacija zakonodaje z evropskimi pravili ne bo dovolj za ustrezno raven varnosti v naši državi.

Področje električne varnosti je bilo prepoznano kot pomemben segment varnosti naših državljanov, zato smo ob tesnem sodelovanju strokovne in zainteresirane javnosti že v letu 2002 začeli z aktivnostmi za ustanovitev posvetovalnega organa, ki bi povezal ustrezne državne organe, strokovnjake, gospodarstvo in druge deležnike, s ciljem zagotavljati čim višjo raven električne varnosti v Republiki Sloveniji.

K sodelovanju v OEV je takrat pristopilo 18 slovenskih državnih organov, javnih zavodov, nevladnih organizacij, društev in posameznih podjetij. Dogovor o ustanovitvi OEV je s strani ministrstva podpisala takratna ministrica dr. Tea Petrin.

S tem smo sledili vzoru nekaterih razvitih držav EU. OEV poleg varnosti proizvodov, skrbi tudi za širše področje električne varnosti pri izvajanju tehničnih storitev, kot je na primer:

  • varnost električnih inštalacij;
  • zaščita pred delovanjem strele;
  • projektiranje;
  • vzdrževanje;
  • obratovanje;
  • uporaba in nadzor.

Pri tem se iščejo tudi poti do ozaveščanja uporabnikov in potrošnikov glede električne varnosti na nekaterih novejših področjih uporabe elektrotehnike, kot so na primer električna vozila ali pa sončne elektrarne namenjene samooskrbi.

Pri svojem delu OEV sodeluje s številnimi institucijami in usklajuje mnenja med zainteresiranimi stranmi na področju električne varnosti. Na sestanke OEV so vabljeni tudi priznani slovenski strokovnjaki, specialisti za posamezna ožja tehnična področja. Hvaležni smo vsem strokovnjakom, ki se vedno odzovejo našim prošnjam za sodelovanje.

OEV si prizadeva, da bi se v družbi širilo in okrepilo zavedanje, kako nujno potrebno je zagotoviti ustrezno raven električne varnosti, zato obvešča širšo javnost o pomenu, pravicah in dolžnostih institucij in posameznikov glede zagotavljanja električne varnosti.

Če je OEV v prvih letih delovanja svetoval in pomagal zakonodajalcu pri pripravi in posodobitvi tehničnih predpisov, ki jih je Slovenija prevzela od bivše skupne države, pa se v zadnjem obdobju osredotoča predvsem na področja, ti. “novih tehnologij”, kjer je prisoten intenziven tehnični razvoj in kjer določene tehnološke rešitve prehajajo v uporabo in prakso zelo hitro.

Pomembne rezultate delovanja OEV od ustanovitve do danes, ko se je število članov povečalo na 25, prepoznamo v:

  • izboljšanju prenosa tehničnih direktiv v slovensko zakonodajo;
  • sodelovanju pri pripravi osnovnih konceptov za izdelavo predpisov na področju električnih instalacij;
  • prispevku k preglednosti in dostopnosti informacij o nevarnih električnih proizvodih, ob sodelovanju Tržnega inšpektorata in Zveze potrošnikov Slovenije,
  • pomoči pri oblikovanju stališč Republike Slovenije na odborih Komisije in delovnih skupinah Sveta EU.

OEV si prizadeva, da bi bila raven varnosti električnih proizvodov in tudi storitev taka, kot v najbolj razvitih članicah EU. Odbor od vsega začetka deluje na neprofitni osnovi in člani za delo ne dobite nobenih povračil stroškov od države. Vse stroške pokrivajo organizacije iz katerih prihajate. Edini kriterij za delovanje v OEV je strokovnost, temeljni cilj pa je višja raven električne varnosti. Lahko zaključimo, da je OEV po 16. letih svojega delovanja v “odlični kondiciji”.

Ministrstvo se zaveda pomena obstoja in dobrega delovanja OEV za električno varnost in bo tudi v prihodnosti v največji možni meri podpiralo njegovo delovanje.

Scroll to Top