Osvežitveni seminar – Obstoječa in nova gradbena zakonodaja

Seminar je namenjen vsem (predstavnikom organizacij in podjetij, obrtnikom), ki se želijo seznaniti z novostmi v gradbeni zakonodaji ter aktualno prakso in sicer: investitorjem, upravnim organom, projektantom, izvajalcem, vzdrževalcem, nadzornikom, in mnenjedajalcem.

Datum delavnice: 5. april 2018
Lokacija: Slovenska knjiga, Stegne 3, Ljubljana

Vsebina delavnice

 1. Uvod
 2. Veljavna zakonodaja
 3. Regulirani poklici po GZ in ZAID
 4. Vsebina, namen in uporaba GZ
 5. Definicije in vrste objektov
 6. Gradnja z in brez GD
 7. Elektronsko poslovanje
 8. Bistvene in druge zahteve
 9. Tehnične smernice
 10. Projektiranje
 11. Pridobivanje projektnih in drugih pogojev
 12. Pridobivanje mnenj
 13. Informacije o pogojih za izvajanje gradnje
 14. Predodločba
 15. Mnenja v postopku izdaje GD
 16. Zahteva za izdajo GD, stranke
 17. Skrajšani ugotovitveni postopek izdaje GD
 18. Sprememba GD
 19. Gradbeno dovoljenje za del objekta
 20. Vsebina GD
 21. Integralni postopek izdaje GD za objekte z vplivi na okolje
 22. Odločbe (izvršilna, dokončna in pravnomočna)
 23. Izvajanje gradnje – obveznosti investitorja
 24. Izvajanje gradnje
 25. Pogoji za izvajalca
 26. Naloge izvajalca
 27. Pogoji za tuje ponudnike
 28. Obveznost zakoličenja objekta
 29. Ureditev in označitev gradbišča
 30. Gradbeni dnevnik
 31. Knjiga obračunskih izmer
 32. Dopustna odstopanja od GD
 33. Nadzor gradnje, izključevanja
 34. Zahteva za izdajo UD
 35. Postopek tehničnega pregleda
 36. Odločanje o zahtevi za izdajo UD
 37. Poskusno obratovanje
 38. Evidentiranje objektov
 39. Inšpekcijski nadzor
 40. Kazenske določbe: investitorja, projektanta, nadzornika in izvajalca
 41. Legalizacija izvedenih gradenj
 42. Prehodne in končne določbe

Program in vsebina delavnice:

8.30 – Registracija udeležencev
9.00 – 14.00 Ivan Iveta, univ. dipl. inž. el.

 • Zakonodaja graditve objektov

14.00 – 14.30 Odmor

14.30 – 17.30 Ivan Leban, univ. dipl. inž. el.

 • Investicijski procesi – vodenje projektov

Kotizacija:

Kotizacija v višini 150,00 € + DDV zajema stroške priprave seminarja, gradivo, malico in napitke med odmorom. Več kot trije prijavljeni iz istega podjetja imajo 10 % popusta.

Kotizacija je na osnovi te prijavnice plačljiva na transakcijski račun EZS št. 02010-0011333543 pri NLB.

Rok za prijave: 3. 4. 2018

Organizator si pridržuje pravico do odpovedi delavnice v primeru premalo prispelih prijav!


Scroll to Top