Pravilnik o elektroenergetskih postrojih izmenične napetosti nad 1 kV

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu RS 63/2016 z dne 7. 10. 2016 objavljen Pravilnik o elektroenergetskih postrojih izmenične napetosti nad 1 kV.

Pravilnik določa minimalne tehnične pogoje za gradnjo, obratovanje in vzdrževanje elektroenergetskih postrojev izmenične napetosti nad 1 kV. Ta pravilnik se uporablja za postroje nad 1 kV, ki so namenjeni proizvodnji, prenosu, distribuciji in uporabi električne energije.

Ta pravilnik se ne uporablja za:
a) nadzemne vode in kablovode med krajevno ločenimi elektroenergetskimi objekti;
b) električne železnice, razen za postroje nad 1 kV za napajanje železniških elektroenergetskih naprav;
c) podzemne rudniške postroje nad 1 kV;
č) naprave s svetilnimi cevmi;
d) naprave na ladjah in črpalnih ploščadih na morju;
e) elektrostatične naprave;
f) preskuševališča;
g) medicinske naprave.
Ta pravilnik se ne uporablja za konstruiranje tovarniško izdelanih in tipsko preizkušenih elektroenergetskih naprav, namenjenih vgradnji v postroje nad 1 kV.
Ta pravilnik se ne uporablja za izvajanje del pod napetostjo na postrojih nad 1 kV.

Prehodne določbe (17. člen)
Ta pravilnik se začne uporabljati za postroje nad 1 kV za najvišje napetosti od 1 kV do 123 kV v enem letu od uveljavitve tega pravilnika; za postroje nad 1 kV za najvišje napetosti nad 123 kV se začne uporabljati v dveh letih od uveljavitve tega pravilnika.
Ta pravilnik se ne uporablja pri dograditvah in vzdrževalnih delih v javno korist postrojev odprte izvedbe nad 1 kV, ki imajo pridobljeno gradbeno dovoljenje pred uveljavitvijo tega pravilnika.

Pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, to je 22. oktobra 2016. Pravilnik o tehničnih normativih za elektroenergetske postroje nazivne napetosti nad 1000 V (Uradni list SFRJ, št. 4/74 in 13/78) se uporablja do začetka uporabe tega pravilnika v skladu s 17. členom tega pravilnika.

Povezava do pravilnika:
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2690

Scroll to Top