Zapisnik s sestanka IO ED Dolenjske, 22. 1. 2015

Prisotni: Mitja Brudar, Srečko Križman, Milan Mlakar, Zmago Udovič, Andrej Paternost, Andrej Dolinar Ivo Vardič, Rajko Vrlinič in Silvo Balant
Izostanek opravičili: Nataša Blažič-Turk, Andrej Sever in Andrej Martinčič st
Sestanka se je udeležilo osem  članov IO od skupaj enajst, odbor je bil večinsko sklepčen.

Dnevni red:
1.    Seznam Članstva ED, članarina 2015
2.    Formalizacija delovanja, ime ED, pravila ED, izkaznice ED
3.    Plan dela  društva
4.    Razno

K1.) Predsednik društva Silvo Balant je podal poročilo o seznamu članstva in plačani članarini v letu 2014. Na seznamu evidentiranih članov je bilo na dan 20.11. 2014  devetdeset oseb, od katerih je  70 članov plačalo članarino za leto 2014. Kot je bil sklep občnega zbora, ostane članarina za leto 2015 tudi 10€. Silvo Balant  je v odsotnosti blagajničarke podal stanje blagajne, ki je na dan 31. 12. 2014 znašalo 3.130,35 €. Poslovanje društva  je bilo glede na začetno stanje 01. 01. 2014, ki je znašalo  2.349,56 € pozitivno, saj smo povečali stanje blagajne glede na prihodke in odhodke za 780,79 €.  V priponki zapisnika je seznam članstva za interno uporabo, namenjen za dopolnitev seznama članov in animacijo plačila članarine za leto 2015. Dopolnitve seznama in informacijo plačila članarine posredujte na e-naslov predsednika (silvo.balant@renault.com).


K2.) V izvajanju je formalizacija delovanja društva. Urejeno je imenovanje novega zakonitega zastopnika (predsednika)društva in vodenje računa društva na banki.
Pravno formalno se društvo, ki povezuje članstvo dolenjskih in belokranjskih občin ter področje Kočevja, v skladu s pravili iz leta 1997, imenuje Elektrotehniško društvo Dolenjske, ki ima tri sekcije, sedež društva v Novem mestu in sekcijo Bela krajina s sedežem v Črnomlju ter sekcijo Kočevje s sedežem v Kočevju. Temu primerno ima društvo tudi tri žige. Predstavnik Kočevja ne vidi ovir, da bi v bodoče delo potekalo formalno pod enim imenom, to je Elektrotehniško društvo Dolenjske . Glede na mnenje članov  iz belokranjskega področja o formalnem nazivu društva, in večinskega sklepa IO, se ime društva spremeni v Elektrotehniško društvo Dolenjske in Bele krajine, sedež društva ostane kot je, pravila društva pa se  posodobijo v skladu z Zakonom o društvih.
Temu sklepu primerno  je tudi izdelava ustrezne članske izkaznice. Izdelava izkaznic  z letno nalepko in etuijem pri ceni cca 1€ na člana je sprejemljiva. V priponki zapisnika je predlog osnutka izkaznice, z usklajenim imenom društva in sama oblikovna izdelava izkaznice.


K3.) V letni plan dela društva 2015 smo zapisali strokovna predavanja in strokovne  ekskurzije. Strokovna predavanja so lahko in morajo biti vir financiranja društva. Sprejet je bil sklep, da se v februarju  organizira strokovno predavanje na temo in naslovom  Soproizvodnja  v Krki d. d. in ogled tehnološkega procesa SPTE. Udeležba bo za člane društva iz podjetij plačljiva, s kotizacijo 25 €  na osebo. Spomladi je predvidena tudi izvedba strokovne ekskurzije v luko Koper. Podan je bil tudi predlog za organizacijo predavanj na temo Umestitev energetskih objektov v prostor in Energetska izkaznica.


K4.)Posebne debate pod razno ni bilo, člane IO se poziva na udeležbo na sestankih.


Zapisal: Silvo Balant

Scroll to Top