Zapisnik 2. seje ED Celje, 24. 2. 2015

ZAPISNIK

2. seje ED Celje,v torek, dne 24. 2. 2015, od 15-15,30 h
v sejni sobi Elektro-Celje, Vrunčeva 2a, IV. nadstropje

PRISOTNI: Budna, Malovrh, Mašera, Ulaga, Ravnjak, Petrovič, Erika Podbregar, Ivanšek, Kresnik, Janez Gril, Tomažič, Leskošek, Žagar

ODSOTNI: Koželj, Zoran Planinšek, Srečko Lesjak

DNEVNI RED:

1. Poslovno poročilo ED CE za leto 2014 (Preds. št. 14-prejeli po e-pošti). Skupščine ED CE s predavanjem »Ujma žleda« se je udeležilo 30 članov, od 41 z vplačano članarino. Izvedli 4 enodnevnih ekskurzij: a) RTP Žalec, Nazarje, Gornji Grad [kotlarna], Radmirje[mašni plašči], Ljubno[MHE] (17), b) Primorska: Cerje, Sveto, Kobjeglava (19), c) Ljutomer (20), d) Ljubljana [botanični vrt] (14 ), ki se jih je udeležilo 70 članov.
2. NO je pregledal poročilo o finančnem poslovanju ED CE za leto 2014 in ga sprejel.
3. PLAN dela za 2015:
   a) Plan za I. polletje:

  • 12.3. ogled urgentnega centra v Bolnici Celje (el. instalacija-trostranko napajanje). Čakamo odgovor Bolnice! Po ogledu še ogled RTP Selce.
  • 9. 4. XXXIV. letna  Skupščina, s predavanjem predstavnika EC,  Vrunčeva 2a,
  • 16. 4. OMCO Feniks ( Feralit) Žalec, Žalskega tabora 10. Čakamo odgovor!
  • 21.5. ob 7 h z avtobusom: CE, Giga šport v Žužemberg. Cena 20 €.

   b)  PLAN za II. polletje :

  • bodo člani obveščeni po 1. seji ED v mesecu septembru!

4. Finančno stanje: 4.652,22 €, leto prej 5.617,07 €.

PRILOGA: Plan za I. polletje 2015 (dopis št. 17) [ ko bodo termini usklajeni!]

Dostavljeno: 1 x EZS , člani ED CE

Tajnik: Marjan  Malovrh
Predsednik ED Celje: Janko  Budna

Scroll to Top