Poslovno poročilo ED Celje za leto 2014

ED Celje je prostovoljno združenje fizičnih in pravnih oseb, ki so se povezale z namenom druženja, izmenjave izkušenj in strokovnih informacij s področja elektrotehnike in deluje na območju od Rogatca do  Solčave in od Radeč do Sl. Konjic oz. na območju podjetja Elektro – Celje, področje Celje.

Ustanovljeno je bilo 1953 leta, le dve leti po ustanovitvi Elektrotehniške zveze Slovenije (EZS). Prvi predsednik ED Celje je bil tedanji tehniški vodja podjetja Elektro – Celje g. Mirko Zupanc.

Najpomembnejša naloga je bila izobraževanje in vzgoja elektrotehniških kadrov, ki jih je takrat zelo primanjkovalo in uvajanje modernih metod dela in tehniških rešitev pri elektrifikaciji mest in podeželja.

Kasneje v sedemdesetih letih je ED izdelovalo elaborate idejnih rešitev nizkonapetostnih priključkov zazidalnih načrtov stanovanjskih naselij, obrtnih con, javne razsvetljave, telekomunikacijskih naprav, naprav za kompenzacijo jalove energije, priključkov malih HE na javno omrežje ter prirejalo seminarje za preverjanje znanja iz varstva pri delu za industrijo ter izpite za upravljalce malih HE.

Za izobraževanje svojih članov pa organiziralo aktualne teme predavanj po vsaj štiri na leto ter oglede tovarn, HE, TE doma in v tujini.

Zadnja leta organiziramo predavanje le na Skupščini ED ter druženje članov z enodnevnimi izleti po Sloveniji in bližnji okolici.

ED Celje je član EZS.


Scroll to Top