Harmonizirani standardi z dne 16. 1 2015

Spoštovani,
 
Obveščamo vas, da je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo na svoji spletni strani objavilo nov seznam harmoniziranih standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvoda z zahtevami Pravilnika o elektromagnetni združljivosti (Uradni list RS, št. 132/2006 in 17/11-ZTZPUS-1).
 
Navedeni seznam je istoveten seznamu harmoniziranih evropskih standardov, ki je bil objavljen v Uradnem listu Evropskih skupnosti C 014, dne 16. januarja 2015.
Seznam je dosegljiv preko ikone na vhodni spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (spodaj desno) oziroma preko spletnega naslova, kjer so na voljo različni podatki povezani z elektromagnetno združljivostjo (delovna področja).
 
Neposredni dostop do strani z navedenim seznamom standardov:
www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/DNT/SPBR/novi_pristop/EMC-elektromagnetna_kompatibilnost/Seznam_har._standardov_za_EMC__OJ_C_014_-_16.1.2015_.pdf

Walter Istenič
Sekretar
 
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO
 
Direktorat za notranji trg
 
Sektor za proizvode in blagovne rezerve
 
Kotnikova 5, SI – 1000 Ljubljana, Slovenija
T: +386 (0)1 400 37 10, F: 0386 (0)1 400 32 83
walter.istenic@gov.si
www.mgrt.gov.si

Scroll to Top