Promocija električne varnosti

Zapisnik uvodnega sestanka projektne skupine za promocijo električne varnosti

V skladu z zaključki 18. seje sveta Odbora za električno varnost (OEV) je bil dne 11. 5. 2012 ob 9.00 uri v prostorih Tržnega inšpektorata RS (TIRS) sklican uvodni sestanek projektne skupine za promocijo električne varnosti glede preučitve možnosti promocije v letu 2012. Cilj promocije naj bi bil večja zaščita potrošnikov, pomoč proizvajalcem električne opreme in boljša podoba RS na tem področju v Evropi.

Sestanka so se udeležili:

 • OEV: mag. Leon Kos,
 • MGRT: g. Walter Istenič,
 • MzIP: ga. Andreja Belavić Benedik,
 • MDDSZ: g. Etbin Tratnik,
 • EZS: mag. Rudi Zorko,
 • ZPS: ga. Dušica Breskvar-Žužek,
 • TIRS: ga. Andrejka Grlić, mag. Janez Novak, mag. Marjan Oven, mag. Viljem Muzek.

Udeležence je v uvodnem nagovoru pozdravila glavna tržna inšpektorica ga. Grlić, nato je predsednik OEV mag. Kos na kratko predstavil OEV ter predal besedo mag. Zorku.

Mag. Zorko je predstavil problematiko na področju električne varnosti ter izpostavil, da bi bilo dobro vzpostaviti stalno aktivnost na področju promocije električne varnosti. Poudaril je, da EZS že do sedaj sodeluje z energetsko inšpekcijo (nadzira preglednike), tržno inšpekcijo, požarno in gradbeno inšpekcijo. Izpostavil je tudi, da bo v bodoče bilo potrebno iskati tudi terminologijo za proizvode novih tehnologij. EZS ima in zna poiskati ljudi, ki strokovno pokrivajo določena področja. EZS in IZS že sedaj sodelujeta pri spremembah dveh tehničnih smernic (NN instalacije v stavbah in Zaščita pred delovanjem strele).

V nadaljevanju so prisotni ugotovili, da OEV s podatki o številu nezgod področju električne varnosti ne razpolaga, prav tako pa ta evidenca na nivoju RS ni vzpostavljena. Poleg električne varnosti se včasih pojavijo tudi problemi povezani z udari strele. Vedno več je tudi novih tehnologij in s tem povezanih novih vzrokov nevarnosti. Področje dela pri promociji je zelo široko, seveda pa bo potrebno biti realen, kaj je za Slovenijo najbolj primerno in najbolj nujno. 

Glede na glavni ciljni skupini, kot so otroci in starejši je ugotovljeno, da lahko OEV stori največ z ozaveščanjem o nevarnostih, torej bi bilo dobro delovati v smeri osveščanja v obliki sodelovanja s šolami in z elektrodistribucijskimi podjetji.

Promovirati bo potrebno tudi OEV. Trenutno le malokdo ve zanj, zato bi bilo dobro tudi vzpostaviti spletni portal OEV. V zvezi s tem bo g. Istenič raziskal tehnične in pravne možnosti za gostovanje domače strani OEV na portalu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Projektna skupina je še ugotovila, da bi bilo dobro, če bi se OEV tudi javno predstavil. Zato je bil podan predlog, da se pripravi članek za časnik Finance (mag. Kos).

Nato je g. Novak seznanil prisotne s tem, na kakšen način TIRS že na nek način osvešča javnost, (s predstavitvijo nevarnih proizvodov na spletni strani TIRS), povedal pa je tudi, da TIRS trenutno nima druge razpoložljive možnosti.

G. Tratnik je predstavil koncept osveščanja javnosti z izdajanjem brošur (doslej so jih na MDDSZ izdali tri), poučnimi risankami, igralskimi predstavami po organizacijah in ustanovah. Za izvedbo teh akcij so črpali evropska finančna sredstva.

Pri otrocih bi lahko promovirali električno varnost tudi z poučnimi animiranimi filmi, kot so npr. filmi z glavnim likom po imenu Napo. Serija filmov o Napu je izdelana z računalniško grafiko. Filmi prikazujejo like v svetu dela, ki se srečujejo z varnostnimi vprašanji. Glavni lik Napo in njegovi sodelavci se izražajo brez besed. Njihove zgodbe so poučne. Včasih ponudijo praktične rešitve ali vodijo do njih.

Mag. Muzek je predlagal tesnejšo povezavo z elektrodistribucijskimi podjetji in sicer na način, da  posebna skupina pristopi k iskanju sponzorjev/donatorjev za izdelavo zloženke. Predlagal je tudi, da mag. Zorko in mag. Kos obiščeta elektrodistribucijska podjetja z namenom sponzoriranja izdaje zloženke. Le-te bi se lahko razpošiljale vsem porabnikom t.j. odjemalcem električne energije skupaj z računom. Zloženke bi bile tematske, npr.: Varnost pri  uporabi električnih ročnih orodij, Varnost v kopalnici, Varnost v kuhinji, itd.

V vezi z zgoraj navedenim je bil sprejet naslednji

Sklep: Pristopi se k akciji osveščanja javnosti o električni varnosti v obliki zloženke formata A4. Ta naj bi bila v prvem koraku namenjena družinam Predstavljene teme pa bi lahko bile: nevarnosti pri rabi svetlobnih nizov, električna varnost v bivalnih prostorih, itd.

Pri njeni vsebinski zasnovi bi naj sodelovali:

 • g. Etbin Tratnik (MDDSZ),
 • g. Slavko Krištofelc (IRSD),
 • mag. Rudi Zorko (EZS).

V nadaljevanju so se izoblikovali še naslednji predlogi in stališča:

 • da se g. Krištofelc, mag. Zorko in mag. Kos čim prej sestanejo;
 • da se opravi sestanek na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo v zvezi s promocijo OEV v obliki spletne strani,
 • da se opravijo sestanki z elektrodistribucijskimi podjetji v Sloveniji glede sponzoriranja zloženke
 • da naj bi bila spletna stran, kjer bij promovirali električno varnost na Zvezi potrošnikov Slovenije. ZPS bo pri njeni vzpostavitvi potrebovala pomoč zunanjih strokovnjakov, saj sami tega znanja nimajo. Obvestila in članki na tej spletni strani bi morali biti poljudni in ne preveč zahtevni;
 • da se v delo OEV pritegne predstavnike IRSD (mag. Boris Ružič in g. Slavko Krištofeljc);
 • da se pregleda domačo stran MDDSZ v zvezi z brošurami, ki so jih na tem ministrstvu že pripravili in izdali.

Naslednji sestanek projektne skupine za promocijo električne varnosti bo sklical mag. Rudi Zorko.

Zapisal:

Viljem Muzek

Scroll to Top