13.10.2016

Pravilnik o elektroenergetskih postrojih izmenične napetosti nad 1 kV

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu RS 63/2016 z dne 7. 10. 2016 objavljen Pravilnik o elektroenergetskih postrojih izmenične napetosti nad 1 kV.

Pravilnik določa minimalne tehnične pogoje za gradnjo, obratovanje in vzdrževanje elektroenergetskih postrojev izmenične napetosti nad 1 kV. Ta pravilnik se uporablja za postroje nad 1 kV, ki so namenjeni proizvodnji, prenosu, distribuciji in uporabi električne energije.

Ta pravilnik se ne uporablja za:
a) nadzemne vode in kablovode med krajevno ločenimi elektroenergetskimi objekti;
b) električne železnice, razen za postroje nad 1 kV za napajanje železniških elektroenergetskih naprav;
c) podzemne rudniške postroje nad 1 kV;
č) naprave s svetilnimi cevmi;
d) naprave na ladjah in črpalnih ploščadih na morju;
e) elektrostatične naprave;
f) preskuševališča;
g) medicinske naprave.
Ta pravilnik se ne uporablja za konstruiranje tovarniško izdelanih in tipsko preizkušenih elektroenergetskih naprav, namenjenih vgradnji v postroje nad 1 kV.
Ta pravilnik se ne uporablja za izvajanje del pod napetostjo na postrojih nad 1 kV.

Prehodne določbe (17. člen)
Ta pravilnik se začne uporabljati za postroje nad 1 kV za najvišje napetosti od 1 kV do 123 kV v enem letu od uveljavitve tega pravilnika; za postroje nad 1 kV za najvišje napetosti nad 123 kV se začne uporabljati v dveh letih od uveljavitve tega pravilnika.
Ta pravilnik se ne uporablja pri dograditvah in vzdrževalnih delih v javno korist postrojev odprte izvedbe nad 1 kV, ki imajo pridobljeno gradbeno dovoljenje pred uveljavitvijo tega pravilnika.

Pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, to je 22. oktobra 2016. Pravilnik o tehničnih normativih za elektroenergetske postroje nazivne napetosti nad 1000 V (Uradni list SFRJ, št. 4/74 in 13/78) se uporablja do začetka uporabe tega pravilnika v skladu s 17. členom tega pravilnika.

Povezava do pravilnika:
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2690

Zadnje objave

Usposabljanje o protieksplozijski zaščiti na osnovi ATEX regulative izvajamo pri EZS v dveh zaključenih celotah, in sicer v osnovnem  ...

Enodnevni obnovitveni seminar je namenjen pooblaščenim elektrostrokovnjakom iz prakse različnih področij (investiranje, projektiranje, izvajanje del, ...

Vse zainteresirane delovne organizacije, obrtnike in posameznike obveščamo, da EZS organizira seminarje za pripravo na strokovni izpit iz elektro ...

Vabimo vas k udeležbi na praktični delavnici z meritvami. Meritve bodo potekale na novem novo zgrajenem objektu

Vsebina delavnice
  1. Predstavitev ...