22.08.2012

Usposabljanje za varno delo v eksplozijsko ogroženih prostorih

Elektrotehniška zveza Slovenije in Elektrotehniško društvo Maribor organizirata v jesenskih terminih leta 2012 začetne in obnovitvene seminarje ter preizkus usposobljenosti kandidatov za varno delo v eksplozijsko ogroženih prostorih. Usposabljanje je namenjeno podjetjem, drugim organizacijam in posameznikom, katerih proizvodni procesi so take narave, da obstaja nevarnost nastajanja eksplozivnih atmosfer in sta s tem ogrožena varnost in zdravje delavcev.

Na usposabljanje vabimo: 

 1. PO1: delavce, ki delajo ali se le občasno nahajajo v eksplozijsko ogroženih prostorih,
 2. PO2: sektorske in vodstvene kadre,
 3. PO3: delavce, ki vgrajujejo, vzdržujejo in servisirajo opremo v eksplozijsko ogroženih prostorih ter tehnologe in izdelovalce elaboratov o eksplozijski ogroženosti,
 4. PO4: projektante, vodje del in nadzornike del za graditev naprav in postrojev v eksplozijsko ogroženih prostorih.

1. Namen, vsebina in način izvedbe usposabljanja

Pravilnik o protieksplozijski zaščiti  (Uradni list RS štev. 102/2000, štev. 91/2002, štev. 16/2008, štev. 01/2011 in štev. 103/2011) zahteva od delodajalca, da za vse delavce, ki delajo ali se lahko pojavijo v eksplozijsko ogroženih prostorih, zagotovi varnost in varovanje zdravja, ki je lahko ogroženo zaradi eksplozivnih atmosfer. Eden od pomembnih ukrepov za ta namen je izobraževanje in usposabljanje delavcev. Delavci morajo biti poučeni o tem, kaj so to eksplozivne atmosfere in katere kemijske in fizikalne okoliščine so vzrok za njihovo nastajanje. Vedeti morajo, v katerih primerih lahko pride do vžiga in kako ga je možno preprečiti. Spoznati morajo opremo, ki je primerna za vgradnjo v eksplozijsko ogrožene prostore in se naučiti, kako rokovati z njo. Seznanjeni morajo biti tudi s pravno ureditvijo področja protieksplozijske zaščite. Pravilnik v 24. členu še zahteva, da delodajalec preverja usposobljenost delavcev najmanj na vsaki dve leti.  

A.   OSNOVNO USPOSABLJANJE S PREIZSKUSOM USPOSOBLJENOSTI 16., 17. in 18. oktober 2012, METREL Horjul ter 6.,  7. in 8. november 2012, MARIBOR

 • Usposabljanje bo potekalo v treh delih: seminar, praktični del in preizkus usposobljenosti. Program seminarja vsebuje devet tematskih sklopov 
 • Fizikalno kemijske osnove in pogoji za nastanek eksplozivnih atmosfer, viri vžigov in tehnološki ter organizacijski ukrepi za njihovo preprečevanje.
 • Pogostost in pričakovane posledice možnih eksplozij ter stopnja njihovega tveganja.
 • Pravna ureditev protieksplozijske zaščite v državah Evropske unije in specifikacija predpisov za protieksplozijsko zaščito v Sloveniji.
 • Oprema za vgradnjo v EX conah.
 • Vgradnja, vzdrževanje in servisiranje EX naprav.
 • Električne instalacije v EX prostorih.
 • Nelektrične naprave in instalacije v EX prostorih.
 • Elektrostatika kot vir vžiga eksplozivnih atmosfer
 • Zagotavljanje električne varnosti inštalacij, opreme, strojev in naprav v EX okolju.

Teme in trajanje usposabljanja so prilagojeni ciljnim skupinam: 

 1. PO1: delavci, ki delajo ali se le občasno nahajajo v eksplozijsko ogroženih prostorih: seminar 8 ur in 2 uri praktičnega usposabljanja,
 2. PO2: sektorski in vodstveni kadri: seminar 4 ure,
 3. PO3: delavci, ki vgrajujejo, vzdržujejo in servisirajo opremo v eksplozijsko ogroženih prostorih ter tehnologi in izdelovalci elaboratov o eksplozijski ogroženosti: seminar 24 ur in 2 uri praktičnega usposabljanja,
 4. PO4: projektanti, vodje del in nadzorniki del za graditev naprav in postrojev v eksplozijsko ogroženih prostorih: seminar 20 ur.

B.   OBNOVITVENO USPOSABLJANJE S PREIZSKUSOM USPOSOBLJENOSTI 25. oktober 2012, METREL Horjul in 15. november 2012, MARIBOR

 • kratka ponovitev fizikalnih osnov za nastanek eksplozivnih atmosfer in virov vžiga
 • novosti na področju standardizacije in tehniške regulative
 • novosti pri opremi za vgradnjo v EX okoljih
 • vgradnja, vzdrževanje in servisiranje EX naprav
 • Iz prakse za prakso – razprava o problemih iz vsakodnevne prakse. Udeleženci bodo lahko ob tej priliki predstavili probleme, s katerimi se srečujete na delovnem mestu in skušali dobiti pojasnila ter nasvete za njihovo reševanje. Od kandidatov zato pričakujemo, da predavatelje seznanijo s svojimi problemi in aktivno sodelujejo v razpravi.

Usposabljanje bo po vsebini za vse udeležence enako in bo trajalo en dan (ca 8 ur).

C. PRAKTIČNO USPOSABLJANJE

Praktični del izobraževanja (za skupini 1-PO1 in 3-PO3 je ta obvezen, za ostale po izbiri) bodo kandidati opravili pod vodstvom mentorja in sicer v lastnem podjetju ali v podjetjih TEVEL v Kisovcu pri Zagorju in v BARTEC VARNOST v Zagorju in sicer nekaj dni po zaključku seminarja (po dogovoru z udeleženci).

2. Kdo so izvajalci usposabljanja

Usposabljanje izvajata Odbor za protieksplozijsko zaščito pri Elektrotehniški zvezi Slovenije in Komisija za preverjanje usposobljenosti za delo v eksplozijsko ogroženih prostorih. Pri usposabljanju sodelujejo vrhunski slovenski strokovnjaki s področja protieksplozijske zaščite: 

 1. Andrej Arhar, , univ.dipl.inž.str., PLINOVODI
 2. mag. Ivan Božič, univ.dipl.inž.el., Zavod za varstvo pri delu, Ljubljana
 3. Jure Božič, univ.dipl.inž.el., Elsing Inženiring
 4. Mihale Čokl, univ.dipl.inž.el., Inštitut za varstvo pri delu in varstvo oklja, Maribor
 5. Janez Guzelj, univ.dipl.inž.el, METREL
 6. Vili Granda, univ.dipl.inž.el., Elsing Inženiring
 7. Matjaž Javoršek, TEVEL
 8. Andrej Kalšek, TEVEL
 9. Milivoj Kodrič, univ.dipl. inž.kem.tehn., IBE
 10. Janez Kokalj, univ.dipl.inž.el., Elsing Inženiring
 11. Marjan Kreslin, univ.dipl.inž.el., BUREAU VERITAS
 12. Polde Lovšin, univ.dipl.inž.el., GEOPLIN PLINOVODI
 13. Mag. Marijan Porenta, univ.dipl.inž.el., EZS
 14. Joško Rosina, univ.dipl.inž.el., HSE
 15. Franc Udovč, univ.dipl.inž.str., BUREAU VERITAS
 16. Jože Veniger, univ.dipl.inž.el.
 17. dr.Martin Volmajer, univ.dipl.inž.str., Inštitut za varstvo pri delu in varstvo oklja, Maribor
 18. Jože Vončina, EZS
 19. Alojz Vozelj, univ.dipl.inž.el.
 20. mag. Boris Žitnik, univ.dipl.inž.el., EZS

Preizkus usposobljenosti kandidatov bo izvedla Komisija za preverjanje usposobljenosti za delo v eksplozijsko ogroženih prostorih. Preizkus bo pisni, v obliki testa in razgovora (če pisni test ne bo uspešen). Rezultate bo pregledala in ocenila komisija za preverjanje usposobljenosti za delo v eksplozijsko ogroženih prostorih pri EZS in kandidatom, ki bodo uspešno opravili test, izdala potrdila o usposobljenosti.

Kandidati lahko pri opravljanju testa uporabljajo vso razpoložljivo literaturo.

3. Cenik seminarjev, praktičnega dela usposabljanja in preizkusa znanja

Cena (brez DDV) vključuje stroške priprave strokovnih gradiv, organizacije in izvedbe seminarjev, izvedbe praktičnega dela usposabljanja (le za kandidate 1-PO1 in 3-PO3) in zaključnega preizkusa znanja kandidatov in znaša: 

A. SEMINAR ZA OSNOVNO USPOSABLJANJE S PREIZSKUSOM USPOSOBLJENOSTI

1. PO1: delavci, ki delajo ali se le občasno nahajajo v eksplozijsko ogroženih prostorih 190 EUR
2. PO2: sektorski in vodstveni kadre 150 EUR
3. PO3: delavci, ki vgrajujejo, vzdržujejo in servisirajo opremo v eksplozijsko ogroženih prostorih ter tehnologe in izdelovalce elaboratov o eksplozijski ogroženosti prostorih

290 EUR

4. PO4: projektanti, vodje del in nadzorniki del za vgradnjo naprav in postrojev v eksplozijsko ogroženih prostorih 280 EUR

B. SEMINAR ZA OBNOVITVENO USPOSABLJANJE S PREIZSKUSOM USPOSOBLJENOSTI

Za vse udeležence enako v višini (brez DDV)   150 EUR

C. PRAKTIČNO USPOSABLJANJE

V skupini mora biti najmanj 6 kandidatov   90 EUR

Navedene cene veljajo, če se na usposabljanje prijavi najmanj 20 kandidatov. V nasprotnem primeru si organizator pridržuje pravico zvišati ceno ali usposabljanje preložiti na kasnejši termin.

4.   Informacije in prijave

Dodatne informacije o usposabljanju in preizkusu znanja lahko kandidati dobijo na naslovu:

Elektrotehniška zveza Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana

E-pošta: info.ex@ezs-zveza.si

tel.: 01 511 30 00, faks: 01 511 30 04

www.ezs-zveza.si

Prijavo na usposabljanje in preizkus znanja nam pošljete po e-pošti info.ex@ezs-zveza.siali po fax-u, št.:01 511 30 04 oz. na naslov: Elektrotehniška zveza Slovenije, Stegne 7, 1521 Ljubljana.  

Zadnji rok prijave je 3. dni pred pričetkom seminarja. V primeru odpovedi udeležbe kandidata 2 dni pred pričetkom seminarja, bo EZS zaradi nastalih stroškov zaračunala kandidatu 50 % cene seminarja. 

5. Lokacija, termin, in časovni potek usposabljanja

Za udeležence iz Štajerske in Koroške regije ter Prekmurja bo usposabljanje potekalo v prostorih Štajerske gospodarske zbornice v Mariboru, za ostale pa v podjetju METREL v Horjulu. O urniku usposabljanja bomo kandidate pisno obvestili po zaključku zbiranja prijav. Na osnovi prejetih prijav za praktični del usposabljanja se bomo s kandidati dogovorili še za način izvedbe le-tega.

Usposabljanje lahko po dogovoru organiziramo tudi v podjetju, če le-to prijavi večje število kandidatov (najmanj 15). 

6. Hramba dokumentacije in varovanje osebnih podatkov

Dokumentacija o usposabljanju kandidatov in dokazila o njihovi usposobljenosti bodo shranjeni v arhivu Elektrotehniške zveze Slovenije in bodo na voljo le pooblaščenim osebam naročnika oziroma, skladno z določili 24. člena Pravilnika o protieksplozijski zaščiti, pristojnim inšpekcijskim službam.

Osebni podatki iz vaše prijavnice bodo shranjeni v bazi podatkov prirediteljev usposabljanja in bodo uporabljeni samo v ta namen. Obvezujemo se, da jih bomo varovali pred uporabo v  druge namene.


Zadnje objave

V Portorožu bo 8. in 9. novembra 2019 potekal jubilejni 30. dvodnevni tradicionalni posvet Poslovanje z nepremičninami, ki ga organizira Gospodarska ...

Seminar je namenjen vsem predstavnikom organizacij in podjetij ter obrtnikom, ki se želijo seznaniti z novostmi v gradbeni zakonodaji ter aktualno ...

Usposabljanje o protieksplozijski zaščiti na osnovi ATEX regulative izvajamo pri EZS v dveh zaključenih celotah, in sicer v osnovnem  ...

Enodnevni obnovitveni seminar je namenjen pooblaščenim elektrostrokovnjakom iz prakse različnih področij (investiranje, projektiranje, izvajanje del, ...