19.04.2012

XXXI. redna volilna skupščina ED Celje

DNEVNI RED:

 1. Otvoritev skupščine
 2. Izvolitev organov skupščine (delovno predsedstvo, verifikacijska komisija, dva overovatelja, zapisnikar)
 3. Predavanje g. Mirana Rošerja, u.d.i.el. »Uvajanje DMS funkcij v omrežje Elektro-Celje (EC)«.
 4. Poročila:
  • verifikacijske komisije
  • pregled dela ED od 14.4.11 – 19.4.12
  • nadzornega odbora ED za leto 2011
  • častnega razsodišča ED od 14.4.11– 19.4.12
  • razprava in sprejem poročil
 5. Razrešitev IO, NO, častnega razsodišča
 6. Volitve in sprejem letnega programa dela in finančnega načrta
 7. Razno

1. Predsednik pozdravi vse navzoče in  2. predlaga izvolitev organov skupščine:

a) delovno predsedstvo: Janez Gril-predsednik, Herman Remic, Peter Cestnik,

b) verifikacijska komisija: Franc Koželj-predsednik, Anton Medved, Alojz Ulaga,

c) overovatelja: Marjan Malovrh in Franc Žagar

d) zapisnikar: Erika Podbregar

Vsi predlagani kandidati so bili soglasno sprejeti.

3. Sledilo je zanimivo 45 min. predavanje o uvajanju MDS (medžment distribucijski sistem) v omrežje EC. Bazo tehniških podatkov je vnašalo 300 oseb 3 leta:  RTP, TP, transf., DV, VN, SN, NN, ime večjega odjemalca na izvodu. Na ta način ima tehniška oseba vse podatke na svojem računalniku: trenutna obtežba, napetost, jalova energija, preseki, dolžine za vse TP, ki so vnesene! Lani 380 novih sončni elektrarn pri EC.                                                                                                              

4. a) G. Franc Koželj poroča, da je pristnih 29 (45%) članov , kar po 17. členu statuta –  po 30 minutah zadošča, če je prisotnih najmanj 15 članov, glej prilogo 1

b) Predsednik ED Celje Janko Budna je podal pregled dela ED CE v 2011 do Skupščine  19.4.2012 in zanimivejše oglede za 4 leta – glej prilogo 2 (Preds. št. 31, Celje, dne 15.4.2012). Aktivnosti niso tako slabo obiskane, kot bi si mislili. Pred leti ko je bilo preko 500 članov, se je ekskurzije udeležilo 50 članov ali slab 1%, danes pri 11 članih je to 17%, pri 18 pa 26%, na današnji Skupščini pa 29, oz. 45%!

INTERNET smo poizkušali uvesti preko EC že 2008, a se ni dalo. Od 9.2.2012 je pod »ED Celje« ali »ezs-zveza.si« možen dostop do vseh podatkov ED CE s slikami! Zahvala gre EZS - brezplačno, predvsem pa tajniku g. Rudiju Zorku, mag.!

c) Predsednik nadzornega odbora Milan Petrovič je povedal, da je NO dne 29.2.12 pregledal finančno poslovanje ED za leto 2011 in ugotovil presežek odhodkov nad

odhodki v znesku 325,01 €, stanje na TRR dne 31.12.2011: 7.108,84 €,  glej prilogo 3.

d) Predsednik častnega razsodišča Janez Gril, u.d.i.el. je povedal, da se komisija ni sestala, ker ni prejela nobene kritike, oz. pripombe, redno pa so se udeleževali sej IO – glej prilogo 4 (V Celju, aprila 2012).

e)  Poročila so bila soglasno sprejeta.

5.  Razreši se sedanje vodstvo ED CE.  

6. a) Predvidevali smo, da bo predsedniško mesto prevzel g. Srečko Mašera, a trdi, da ima v službi ogromno dela. Dosedanji predsednik, je že prej sporočil, da je mesto prevzel le za 1 leto, opravljal pa 4 in da se je iztrošil, ker ima premalo pomoči.

  Prihodnje leto praznuje  ED Celje 60-obletnico ustanovitve, Elektro-Celje pa 100 !

Glede na navedeno se je Skupščina odločila, da podaljša: IO, NO, častno razsodišče, komisiji za izobraževanje in odlikovanja ter priznanja za 1 leto.

b) 10.5.2012 ogled HE Krško v izgradnji; 23.5.2012 ogled Parka vojaške zgodovine s podmornico PIVKA ter dalje do Izole ali Trsta; 22.6.2012 biseri Švice-4dni.

  Plan dela za II. polletje (jesen-zima) bo pripravil IO ED v septembru: Črpalna HE Avča, tovarna LED diod v Sl. Bistrici (www.grahlighting.eu)...

 c) Finančni načrt predvideva plačilo članarine po 15.- € t.j. 900 € ter eventualna sredstva donatorjev. Temu primerno bodo prispevki ED za ekskurzije !

7. Pod razno ni bilo pripomb!

Priloge:

 1. Prisotni na XXXI. Skupščini
 2. Pregled dela ED CE
 3. Poročilo o finančnem poslovanju ED v 2011
 4. Poročilo častnega razsodišča

Zapisala:  Erika Podbregar                      

Predsednik delovnega predsedstva: Janez  Gril, u.d.i.el.

Overovatelja:  Marjan Malovrh, ing. el. in Franc Žagar, u.d.i.el.

Predsednik ED Celje: Janko Budna, ing. el.

ED Celje – XXXI.  SKUŠČINA – 19.4.2012, v EC, Vrunčeva 2a/IV

DSC09098

DSC09113

DSCI0678

DSCI0681

Zadnje objave

Usposabljanje o protieksplozijski zaščiti na osnovi ATEX regulative izvajamo pri EZS v dveh zaključenih celotah, in sicer v osnovnem  ...

Vabimo vas k udeležbi na seminarju Izvedba in vzdrževanje inštalacij v skladu z Gradbenim zakonom.

Seminar je namenjen elektroinštalaterjem, ...

Vse zainteresirane delovne organizacije, obrtnike in posameznike obveščamo, da EZS organizira seminarje za pripravo na strokovni izpit iz elektro ...

Elektrotehniška zveza Slovenije vsako leto organizira strokovno in družabno srečanje elektrotehniških in strokovnih društev. Vsakič izbrano regionalno ...