19.02.2012

Poslovno poročilo ED Celje za leto 2011

1. SPLOŠNI  DEL

1.1. Predstavitev ED Celje

ED Celje je prostovoljno združenje fizičnih in pravnih oseb, ki so se povezale z namenom druženja, izmenjave izkušenj in strokovnih informacij s področja elektrotehnike in deluje na območju od Rogatca do  Solčave in od Radeč do Sl. Konjic, oz. na območju podjetja Elektro – Celje, področje Celje.

Ustanovljeno je bilo 1953 leta, le dve leti po ustanovitvi Elektrotehniške zveze Slovenije (EZS). Prvi predsednik ED Celje je bil tedanji tehniški vodja podjetja Elektro – Celje  g. Mirko Zupanc.

Najpomembnejša naloga je bila izobraževanje in vzgoja elektrotehniških kadrov, ki jih je takrat zelo primanjkovalo in uvajanje modernih metod dela in tehniških rešitev pri elektrifikaciji mest in podeželja.

Kasneje  v sedemdesetih letih je ED izdelovalo elaborate idejnih rešitev nizkonapetostnih priključkov zazidalnih načrtov stanovanjskih naselij, obrtnih con, javne razsvetljave, telekomunikacijskih naprav, naprav za kompenzacijo jalove energije, priključkov malih HE na javno omrežje ter prirejalo seminarje za preverjanje znanja iz varstva pri delu za industrijo ter izpite za upravljalce malih HE.

Za izobraževanje svojih članov pa organiziralo aktualne teme predavanj po vsaj štiri na leto ter oglede tovarn, HE,TE doma in v tujini.

ED Celje je član EZS.

1.2. Nova pravila ED Cell

ED  Celje je imelo XXVII. občnih zborov, od tega  dne 11.4.2008 izrednega, na katerem je sprejelo nova pravila na podlagi Zakona o društvih (Ur.l. RS št. 61/06). Od Upravne enote Celje smo dne 11.7.2008 prejeli odločbo o spremembi vpisa temeljnega akta (Pravila ED Celje) in zastopnika društva.

1.3. Organi  ED  Celje

Organi društva so:

 • ZBOR
  Zbor članov društva je najvišji organ ED, ki ga sestavljajo redni in častni člani. Redni zbor se skliče vsako leto. Vsako četrto leto je zbor sočasno tudi volilni.
 • IZVRŠNI ODBOR (IO)
  Sestavlja ga: predsednik, podpredsednik, tajnik in 6 članov. Izvršuje sklepe zbora ter rešuje vse zadeve iz svoje pristojnosti v skladu s pravili.
 • NADZORNI ODBOR (NO)
  NO je sestavljen iz treh članov. NO spremlja delo IO in drugih organov društva ter opravlja nadzor nad finančno – materialnim poslovanjem društva.
 • ČASTNO  RAZSODIŠČE
  Častno razsodišče sestavljajo 3 člani in 2 namestnika.
 • KOMISIJI
  Komisija za izobraževanje je 5 - članska in komisija za priznanja in odlikovanja, ki je 3 - članska.

1.4. Zastopniki ED Celje

IO

 1. Janko Budna – predsednik (upokojenec), telef. (03) 545-16-00
 2. Srečko Mašera – podpredsednik (Elektro-Celje),4201-207, 041-387046
 3. Gregor Milanez – tajnik (Elektro-Celje), 4201-344,  031-322-451
 4. Filip Beloglavc – član  (Elektro-Celje), 4201-261
 5. Vinko Mazej – član (Elektrosignal), 547-19-65
 6. Darko Sklamba – član (Telekom),
 7. Marjan Hrapot – član (ELES Podlog),
 8. Alojz Ulaga – član (Cinkarna Celje),
 9. Ivan Bratanič – član (upokojenec), 492-19-50

NO

 1. Milan  Petrovič –  predsednik (upokojenec), 541-00-64
 2. Franc Strniša –  član (upokojenec), 548-37-30
 3. Marjan Ravnjak – član (upokojenec), 545-33-77

ČASTNO RAZSODIŠČE

 1. Janez Gril – predsednik (upokojenec), 545-15-00
 2. Ivan Ravnikar – član (upokojenec)
 3. Jože Bertalanič – član (upokojenec)
 4. Mladen Tešnjak – namestnik (Telekom)
 5. Bogdan Lilija – namestnik (Lilija, s.p.)

KOMISIJA ZA IZOBRAŽEVANJE

 1. Franc Koželj – predsednik  (upokojenec), 541-53-26
 2. Boris Kupec, mag. – član  (Elektro-Celje)
 3. Vinko Mazej –  član (Elektrosignal)
 4. Ivan Bratanič – član (upokojenec)
 5. Rudi Leskovšek – član (upokojenec)

KOMISIJA ZA ODLIKOVANJA IN PRIZNANJA

 1. Ivan Bratanič – predsednik (upokojenec), 402-19-50
 2. Milan Petrovič – član (upokojenec)
 3. Marjan Ravnjak – član (upokojenec)

 

1.5. Dejavnosti  ED Celje

Naloge namen in cilji ED so:

 • prispevati k napredku elektrotehniške znanosti in razvoju elektrotehnike,
 • posredovati, razvijati in gojiti stanovsko zavest članov ED, obnavljanje znanja, strokovno usposabljanje, ustvarjalnost in družabnost članstva,
 • pomagati gospodarskim organizacijam in institucijam s predlogi, strokovnimi nasveti in tehniškimi elaborati ter študijami pri izvajanju gospodarskih nalog in reševanju strokovnih problemov,
 • širiti strokovno raven in zavest članstva
 • gojiti stike med člani in drugih strokovnih društvih doma in v tujini,
 • nuditi članom podporo in pomoč pri uveljavljanju strokovno in znanstveno utemeljenih stališč ter včlanjevanju v nacionalne in mednarodne organizacije (FANI), inženirske zbornice.

2. POROČILA

2.1. Pregled dela ED Celje v letu 2011

Izvršili smo vse planirano:  19. in 20.III.11 Firence (11čl.+5 part.); 14.IV.11 XXX.skupščina ED CE s pred. »Možnost izgradnje Petersenove dušilke v omrežje EC«, (26 članov); 19.V.11 Krapina, Trakuščan, izdel.orgl Rog. Sl (19 članov); 2.VI.11 predavanje «Analiza dogodkov ob okvari s področja osciloskopije (5čl.); 28.IX.11 HE Koralpe, Golica, 60 MW, črp. 35 MW (17 čl.);15.,16.X.11 Gradz, Bratislava (9 čl.+ 6 part.);  11.XI.11 martinovanje Gornja Radgona (ARKONT, vinska klet; 15čl.); 15 XII.11 RTP Podlog (15 čl.); 19.I.12 MIC Velenje (18 čl.).   Na 7 ekskurzijah so bili 104 člani, ki so vplačali 2.272 €, ED je plačalo 4164 €, oz. 18 €/člana.

2.2. Plan dela

Na dveh sejah ED Celje, dne 25.2. in 12.9.2011  je IO  sprejel plan dela za I.  in II. polletje 2011 leto in je v prilogi (Pred. št. 15 in 7) !

2.3. Poročilo NO ED Celje za leto 2011

Na 2. seji ED Celje, dne 29.2.2012 je  NO   pregledal in sprejel finančno poslovanje društva za leto 2011 in je v prilogi !

Vsi sprejeti sklepi ED Celje za 2011 so bili realizirani!

3. ZAKLJUČNI DEL

Na dan 31.12.2011 je plačalo članarino 15 €  le 64, lani 74 članov (nekoč smo imeli vpisanih 576 članov), ki so bili  pisno (150 oseb) obveščeni o polletnih aktivnostih društva. Ob koncu 2010-7.447,81€, ob koncu 2011-7.108.84€.

Letno poročilo pripravil: Janko  Budna, Predsednik ED Celje

Celje, dne 29. 2. 2012                                        

Zadnje objave

Usposabljanje o protieksplozijski zaščiti na osnovi ATEX regulative izvajamo pri EZS v dveh zaključenih celotah, in sicer v osnovnem  ...

Vabimo vas k udeležbi na seminarju Izvedba in vzdrževanje inštalacij v skladu z Gradbenim zakonom.

Seminar je namenjen elektroinštalaterjem, ...

Vse zainteresirane delovne organizacije, obrtnike in posameznike obveščamo, da EZS organizira seminarje za pripravo na strokovni izpit iz elektro ...

Elektrotehniška zveza Slovenije vsako leto organizira strokovno in družabno srečanje elektrotehniških in strokovnih društev. Vsakič izbrano regionalno ...