15.04.2010

XXIX. redna skupščina ED Celje

v prostorih podjetja Elektro-Celje, Vrunčeva 2a

DNEVNI RED:

 1. Otvoritev skupščine
 2. Izvolitev organov skupščine (delovno predsedstvo, verifikacijska komisija, dva overovatelja, zapisnikar)
 3. Predavanje g. Andreja Kumerja, u.d.i.el. »Stabilizacija napetosti v NNO«
 4. Poročila: 
  • verifikacijske komisije
  • pregled dela ED od 17.4.09 – 15.4.10
  • nadzornega odbora ED za leto 2009
  • častnega razsodišča ED od 17.4.09 – 15.4.10
 5. Razprava in sprejem poročil
 6. Sprejem letnega programa dela in finančnega načrta
 7. Razno

1. Predsednik pozdravi vse navzoče in  2. predlaga izvolitev organov skupščine:

a) delovno predsedstvo: Jože Bertalanič-predsednik, Ivan Bratanič, Marijan Žumer,

b) verifikacijska komisija: Heri Remic-predsednik, Peter Cestnik, Rudi Leskošek,

c) overovatelja: Marjan Malovrh in Boris Kresnik

d) zapisnikar: Janko Budna

Vsi predlagani kandidati so bili soglasno sprejeti.

3. Sledilo je zanimivo 1 urno predavanje o stabilizaciji napetosti v NNO s pomočjo vgradnje norveškega transformatorja MVG na drog NNO, v vrednosti 15.000.- €, brez gradbenega dovoljenja ter povišanjem napetosti od 165 V na 235 V, za kar je predavatelj prejel bučen aplavz.

4. a) G. Remic, ing. el. poroča, da je pristnih 21 članov, kar po 17. členu statuta –  po 30 minutah zadošča, če je prisotnih najmanj 15 članov, glej prilogo 1

b) Predsednik ED Celje Janko Budna je podal pregled dela od XXVIII. skupščine dne 17.4.09 do danes 15.4.10 – glej prilogo 2 (Preds. št. 26, Celje 12.4.2010)

c) Predsednik nadzornega odbora Milan Petrovič je povedal, da je NO dne 18.3.10 pregledal finančno poslovanje ED za leto 2009 in ugotovil presežek prihodkov nad odhodki v znesku 291,53 €, stanje na TRR dne 31.12.09: 6.871, 85 €,  glej prilogo 3.

d) Predsednik častnega razsodišča Janez Gril, u.d.i.el. je povedal, da se komisija ni sestala, ker ni prejela nobene kritike, oz. pripombe, redno pa so se udeleževali sej UO – glej prilogo 4.

5. Poročila so bila soglasno sprejeta.

6. V razpravi so bili predlogi, da se organizira enodnevne ekskurzije: muzej HE Fala, TSN Maribor, ogled predelanih TP od 10 na 20 kV v mestu Celje, EMO-orodjarna, TRIMO. V planu dela za II. polletje 2010 in I. polletje 2011 UO pripravi predloge. Predsednik ED je kritziral odsotnost članov IO, saj jih od 9 manjka kar 6!

Ker je predsednik komisije za izobraževanje – prof. Ivan Ravnikar dal ostavko, se imenuje Franc Koželj,u.d.i.el., novi član pa postane Rudi Leskošek.

ED Celje je pripravljal predavanje (seminar) v času sejma energetike v mesecu maja 2010 v Celju, pod pogojem, da vsaka distribucija prijavi vsaj po 5 oseb, a je zaradi zamenjave vseh 5 direktorjev distribucije ta seminar odpadel.

Vsi člani, ki so imeli poravnano članarino za 2007, teh je bilo 182, za 2008 – 128, za 2009 še samo 78 so prejeli obvestili o planu dela za 2009 za I. in II polletje. Na skupščini se je ugotovilo, da so članarino plačali: Janez Gril, Peter Omersel, Štefan Krčmar, Marjan Malovrh, Milan Petrovič, Jože Jelen, Erika Podbregar, Rudi Divjak, za kar se jim opravičujemo, ker obvestil niso prejeli. Zaradi te napake se v planu dela za II. polletje 2010 obvesti  128 članov z opozorilom za plačilo članarine.

Od 1.1.2010 vodi finance Sonja Grilc po ceni 200.- €/leto,  namesto VESNA EG AL PB-VESNA po ceni 1.200.- €/leto. Plačilo članarine bo možno tudi pri prijavi za ekskurzijo, ne samo preko plačilnega naloga kot zadnji leti, za kar je tudi delni osib.

Finančni načrt predvideva plačilo članarine po 15.- € t.j. 1.500 € ter eventualna sredstva donatorjev. Temu primerno bodo prispevki ED za ekskurzije !

7. Pod razno ni bilo pripomb.

 

Zapisal:  Janko Budna                       

Predsednik delovnega predsedstva: Jože Bertalanič, u.d.i.el.

Overovatelja:  Marjan Malovrh, ing. el. in Boris Kresnik, u.d.i.el.

Predsednik ED Celje: Janko Budna, ing. el.

Zadnje objave

Vse zainteresirane delovne organizacije, obrtnike in posameznike obveščamo, da EZS organizira seminarje za pripravo na strokovni izpit iz elektro ...

Vabimo vas k udeležbi na praktični delavnici z meritvami. Meritve bodo potekale na novem novo zgrajenem objektu

Vsebina delavnice
 1. Predstavitev ...

Pomladanska, celodnevna ekskurzija je vključevala:- predstavitev podjetja in ogled proizvodnje TEM Čatež, - predstavitev podjetja in ogled proizvodnje ...

Na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo je 21. 5. 2019 potekala 30. seja Odbora za električno varnost (OEV), ki kot strokovno-posvetovalni ...