13.03.2012 do 15.03.2012

Usposabljanje za varno delo v eksplozijsko ogroženih prostorih

Elektrotehniška zveza Slovenije in Elektrotehniško društvo Maribor organizirata v spomladanskih  terminih leta 2012 začetne in obnovitvene seminarje ter preizkus usposobljenosti kandidatov za varno delo v eksplozijsko ogroženih prostorih. Usposabljanje je namenjeno podjetjem, drugim organizacijam in posameznikom, katerih proizvodni procesi so take narave, da obstaja nevarnost nastajanja eksplozivnih atmosfer in sta s tem ogrožena varnost in zdravje delavcev.

Na usposabljanje vabimo:

 1. PO1: delavce, ki delajo ali se le občasno nahajajo v eksplozijsko ogroženih prostorih
 2. PO2: sektorske in vodstvene kadre
 3. PO3: delavce, ki vgrajujejo, vzdržujejo in servisirajo opremo v eksplozijsko ogroženih prostorih ter tehnologe in izdelovalce elaboratov o eksplozijski ogroženosti
 4. PO4: projektante, vodje del in nadzornike del graditve naprav in postrojev v eksplozijsko ogroženih prostorih

Namen, vsebina in način izvedbe usposabljanja

Pravilnik o protieksplozijski zaščiti  (Uradni list RS štev. 102/2000, štev. 91/2002 in štev. 16/2008) zahteva od delodajalca, da za vse delavce, ki delajo ali se lahko pojavijo v eksplozijsko ogroženih prostorih, zagotovi varnost in varovanje zdravja, ki je lahko ogroženo zaradi eksplozivnih atmosfer. Eden od pomembnih ukrepov za ta namen je izobraževanje in usposabljanje delavcev. Delavci morajo biti poučeni o tem, kaj so to eksplozivne atmosfere in katere kemijske in fizikalne okoliščine so vzrok za njihovo nastajanje. Vedeti morajo, v katerih primerih lahko pride do vžiga in kako ga je možno preprečiti. Spoznati morajo opremo, ki je primerna za vgradnjo v eksplozijsko ogrožene prostore in se naučiti, kako rokovati z njo. Seznanjeni morajo biti tudi s pravno ureditvijo področja protieksplozijske zaščite. Pravilnik v 24. členu še zahteva, da delodajalec preverja usposobljenost delavcev najmanj na vsaki dve leti.

A. OSNOVNO USPOSABLJANJE S PREIZSKUSOM USPOSOBLJENOSTI

Razpisani termini:

 • 13., 14. in 15. marec ter 8., 9. in 10. maj 2012, METREL, Horjul
 • 20., 21. in 22. marec ter 15., 16. in 17. maj 2012,  Štajerska gospodarska zbornica, MARIBOR

Usposabljanje bo potekalo v treh delih: seminar, praktični del in preizkus usposobljenosti. Program seminarja vsebuje devet tematskih sklopov:

 • Fizikalno kemijske osnove in pogoji za nastanek eksplozivnih atmosfer, viri vžigov in tehnološki ter organizacijski ukrepi za njihovo preprečevanje.
 • Pogostost in pričakovane posledice možnih eksplozij ter stopnja njihovega tveganja.
 • Pravna ureditev protieksplozijske zaščite v državah Evropske unije in specifikacija predpisov za protieksplozijsko zaščito v Sloveniji.
 • Oprema za vgradnjo v EX conah.
 • Vgradnja, vzdrževanje in servisiranje EX naprav.
 • Električne instalacije v EX prostorih.
 • Neelektrične naprave in instalacije v EX prostorih.
 • Elektrostatika kot vir vžiga eksplozivnih atmosfer.
 • Zagotavljanje električne varnosti inštalacij, opreme, strojev in naprav v EX okolju.      

Teme, pa tudi trajanje usposabljanja so prilagojeni ciljnim skupinam: 

 1. PO1: delavci, ki delajo ali se le občasno nahajajo v eksplozijsko ogroženih prostorih: seminar 8 ur in 2 uri praktičnega usposabljanja,
 2. PO2: sektorski in vodstveni kadri: seminar 8 ur,
 3. PO3: delavci, ki vgrajujejo, vzdržujejo in servisirajo opremo v eksplozijsko ogroženih prostorih ter tehnologi in izdelovalci elaboratov o eksplozijski ogroženosti: seminar 24 ur in 2 uri praktičnega usposabljanja,
 4. PO4: projektanti, vodje del in nadzorniki del za graditev naprav in postrojev v eksplozijsko ogroženih prostorih: seminar 20 ur.

B. OBNOVITVENO USPOSABLJANJE S PREIZSKUSOM USPOSOBLJENOSTI

Razpisani termini:

 • 27. marec in 22. maj 2012,  METREL Horjul
 • 3. april in 29. maj 2012, Štajerska gospodarska zbornica, MARIBOR

Vsebina:

 1. Kratka ponovitev fizikalnih osnov za nastanek eksplozivnih atmosfer in virov vžiga
 2. Novosti na področju standardizacije in tehniške regulative
 3. Novosti pri opremi za vgradnjo v EX okoljih
 4. Vgradnja, vzdrževanje in servisiranje EX naprav

Iz prakse za prakso – razprava o problemih iz vsakodnevne prakse. Udeleženci bodo lahko ob tej priliki predstavili probleme, s katerimi se srečujete na delovnem mestu in skušali dobiti pojasnila ter nasvete za njihovo reševanje. Od kandidatov zato pričakujemo, da predavatelje seznanijo s svojimi problemi in aktivno sodelujejo v razpravi.

Usposabljanje bo po vsebini za vse udeležence enako in bo trajalo en dan (ca 8 ur).

C. PRAKTIČNO USPOSABLJANJE

Praktični del usposabljanja je po programu Elektrotehniške zveze Slovenije obvezen za skupini PO1 in PO3, za skupini PO2 in PO4 pa po lastni izbiri. Kandidati ga opravljajo pod vodstvom mentorja po zaključku seminarja, bodisi v kandidatovem delovnem okolju ali v enem izmed referenčnih objektov v protieksplozijski izvedbi. Osnova praktičnega dela usposabljanja je elaborat o eksplozijski ogroženosti in poznavanje vsebine, ki zadeva kandidatove delovne zadolžitve. Po dogovoru ga lahko priredimo tudi v podjetjih BARTEC VARNOST in TEVEL, ki izdelujeta opremo za vgradnjo v eksplozijsko ogrožene prostore.

D. PREIZKUS USPOSOBLJENOSTI

Preizkus usposobljenosti kandidatov izvaja Komisija za preverjanje usposobljenosti za delo v eksplozijsko ogroženih prostorih. Preizkus je pisni, v obliki testa in razgovora (če pisni test ni uspešen). Rezultate pregleda in oceni komisija za preverjanje usposobljenosti za delo v eksplozijsko ogroženih prostorih pri EZS in kandidatom, ki uspešno opravijo test, izda potrdilo o usposobljenosti.

Kandidati lahko pri opravljanju testa uporabljajo vso razpoložljivo literaturo.

Kratka predstavitev vsebin programa

Pri opredelitvi vsebine usposabljanja za skupino PO1 izhajamo iz predpostavke, da se morajo delavci, ki delajo ali se občasno nahajajo v eksplozijsko ogroženih prostorih, poleg tega, da morajo poznati nekaj teoretičnih osnov o eksplozivnih atmosferah in njihovi nevarnosti, usposobiti še za pravilno ravnanje z delovnimi sredstvi in orodji v takih pogojih dela. Od delavcev ki delajo v eksplozijsko ogroženih prostorih še pričakujemo, da so seznanjeni z elaboratom eksplozijske ogroženosti in da pri delu upoštevajo njegova določila.

Sektorski in vodstveni kadri PO2 morajo v prvi vrsti poznati zakonodajo s področja varnosti in varovanja zdravja delavcev, ki so lahko ogroženi zaradi eksplozivnih atmosfer. Zavedati se morajo svoje odgovornosti v zvezi s tem. Poučiti jih je treba, kakšni so glede na specifiko njihovega tehnološkega procesa najprimernejši tehnični in organizacijski ukrepi za preprečevanje nastanka eksplozivnih atmosfer in kako omejiti vžige eksplozivnih atmosfer in njihove posledice, če jih ne bi bilo mogoče preprečiti.

Delavci skupine PO3 opravljajo najzahtevnejša dela v eksplozijsko ogroženih prostorih. To so delavci, ki vgrajujejo, vzdržujejo in servisirajo opremo v eksplozijsko ogroženih prostorih. V to skupino sodijo tudi tehnologi in izdelovalci elaboratov o eksplozijski ogroženosti. Vsi ti morajo, poleg tega, da se od njih pričakuje poglobljeno znanje o fizikalnih in kemijskih lastnostih eksplozivnih atmosfer ter o možnih virih njihovega vžiga, stalno skrb posvečati tudi tehničnim novostim pri razvoju in uporabi opreme, ki je primerna za vgradnjo v eksplozijsko ogrožene prostore. Program lahko na željo naročnika priredimo usposabljanju dveh po osnovni izobrazbi različnih skupin delavcev: monterjem, vzdrževalcem in serviserjem električnih naprav in postrojev v eksplozijsko ogroženih prostorih (elektrikarji) ter monterjem, vzdrževalcem in serviserjem neelektričnih naprav in postrojev v eksplozijsko ogroženih prostorih (strojniki in kemijski tehnologi). Pri prvi skupini dajemo poudarek podrobnemu poznavanju električne opreme in inštalacij in le enciklopedičnemu poznavanju neelektrične opreme in inštalacij v eksplozijsko ogroženih prostorih, pri  drugi pa obratno.

Poznavanje problematike protieksplozijske zaščite je pomembno tudi za skupino PO4. To so projektanti, vodje del in nadzorniki del, ki se ukvarjajo z graditvijo objektov ter naprav in postrojev, katerih tehnološki procesi so take narave, da lahko pri njih nastanejo eksplozivne atmosfere in sta s tem ogrožena varnost in zdravje ljudi, ki delajo v takih okoljih. To je tudi v interesu investitorjev, ki gradijo tovrstne objekte, saj se ob ustrezni strokovni pripravi projekta izognejo kasnejšim stroškom zaradi morebitnih neskladnosti le-tega z zahtevami Pravilnika o protieksplozijski zaščiti.

Kdo so izvajalci usposabljanja

Usposabljanje izvajata Odbor za protieksplozijsko zaščito pri Elektrotehniški zvezi Slovenije in Komisija za preverjanje usposobljenosti za delo v eksplozijsko ogroženih prostorih. Pri usposabljanju sodelujejo vrhunski slovenski strokovnjaki s področja protieksplozijske zaščite: 

 • mag. Ivan Božič, univ.dipl.inž.el., Zavod za varstvo pri delu, Ljubljana
 • Jure Božič, univ.dipl.inž.el., Elsing Inženiring
 • Anton Bregar, univ.dipl.inž.el., inšpektor svetnik-direktor elektroenergetske inšpekcije RS
 • Janez Guzelj, univ.dipl.inž.el, METREL
 • Vili Granda, univ.dipl.inž.el., Elsing Inženiring
 • Matjaž Javoršek, TEVEL
 • Andrej Kalšek, TEVEL
 • Milivoj Kodrič, univ.dipl. inž.kem.tehn., IBE
 • Janez Kokalj, univ.dipl.inž.el., Elsing Inženiring
 • Marjan Kreslin, univ.dipl.inž.el., BUREAU VERITAS
 • Igor Lorber, univ.dipl.inž.el., elektroenergetski inšpektor RS
 • Polde Lovšin, univ.dipl.inž.el., GEOPLIN PLINOVODI
 • mag. Marijan Porenta, univ.dipl.inž.el., EZS
 • Joško Rosina, univ.dipl.inž.el., HSE
 • Franc Udovč, univ.dipl.inž.str., BUREAU VERITAS
 • Jože Veniger, univ.dipl.inž.el.
 • dr.Martin Volmajer, univ.dipl.inž.str., Inštitut za varstvo pri delu in varstvo oklja, Maribor
 • Jože Vončina, EZS
 • Alojz Vozelj, univ.dipl.inž.el.
 • Jorik Zalar, univ.dipl.inž.str., IB Techno
 • mag. Boris Žitnik, univ.dipl.inž.el., EZS

Cenik seminarjev, praktičnega dela usposabljanja in preizkusa znanja

Cena (brez DDV) vključuje stroške priprave strokovnih gradiv, organizacije in izvedbe seminarjev, izvedbe praktičnega dela usposabljanja (le za kandidate PO1 in PO3) in zaključnega preizkusa znanja kandidatov in znaša: 

A. SEMINAR ZA OSNOVNO USPOSABLJANJE S PREIZSKUSOM USPOSOBLJENOSTI

1. PO1: delavci, ki delajo ali se le občasno nahajajo v eksplozijsko ogroženih prostorih 190 EUR
2. PO2: sektorski in vodstveni kadre 150 EUR
3. PO3: delavci, ki vgrajujejo, vzdržujejo in servisirajo opremo v eksplozijsko ogroženih prostorih ter tehnologe in izdelovalce elaboratov o eksplozijski ogroženosti prostorih

290 EUR

4. PO4: projektanti, vodje del in nadzorniki del za vgradnjo naprav in postrojev v eksplozijsko ogroženih prostorih 280 EUR

B. SEMINAR ZA OBNOVITVENO USPOSABLJANJE S PREIZSKUSOM USPOSOBLJENOSTI

Za vse udeležence enako v višini (brez DDV)   150 EUR

C. PRAKTIČNO USPOSABLJANJE

V skupini mora biti najmanj 6 kandidatov   90 EUR

Navedene cene veljajo, če se na usposabljanje prijavi najmanj 20 kandidatov. V nasprotnem primeru si organizator pridržuje pravico zvišati ceno ali usposabljanje preložiti na kasnejši termin.

Informacije in prijave

Dodatne informacije o usposabljanju in preizkusu znanja lahko kandidati dobijo na naslovu: 

Elektrotehniška zveza Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana
E-pošta: ezs@guest.arnes.si
tel.: 01 511 30 00, faks: 01 511 30 04

Prijavo na usposabljanje (PDF, DOC) in preizkus znanja nam pošljete po e-pošti ezs@guest.arnes.si ali po fax-u, št.:01 511 30 04 oz. na naslov: Elektrotehniška zveza Slovenije, Stegne 7, 1521 Ljubljana. 

Zadnji rok prijave je 3. dni pred pričetkom seminarja.

Lokacija, termin, in časovni potek usposabljanja

Za udeležence iz Štajerske in Koroške regije ter Prekmurja bo usposabljanje potekalo v prostorih Štajerske gospodarske zbornice v Mariboru, za ostale pa v podjetju METREL v Horjulu. O urniku usposabljanja bomo kandidate pisno obvestili po zaključku zbiranja prijav. Na osnovi prejetih prijav za praktični del usposabljanja se bomo s kandidati dogovorili še za način izvedbe le-tega.

Usposabljanje lahko po dogovoru organiziramo tudi v podjetju, če le-to prijavi večje število kandidatov (najmanj 15). V tem primeru se dogovorimo za poseben program usposabljanja, prilagojen tehnološkim posebnostim naročnika in za posebno ceno storitve.  

Hramba dokumentacije in varovanje osebnih podatkov

Dokumentacija o usposabljanju kandidatov in dokazila o njihovi usposobljenosti bodo shranjeni v arhivu Elektrotehniške zveze Slovenije in bodo na voljo le pooblaščenim osebam naročnika oziroma, skladno z določili 24. člena Pravilnika o protieksplozijski zaščiti, pristojnim inšpekcijskim službam.

Osebni podatki iz vaše prijavnice bodo shranjeni v bazi podatkov prirediteljev usposabljanja in bodo uporabljeni samo v ta namen. Obvezujemo se, da jih bomo varovali pred uporabo v  druge namene.

Elektrotehniška zveza Slovenije

Mag. Marijan Porenta, sekretar za razvojno dejavnost in izobraževanje pri EZS

Datoteke

Zadnje objave

Seminar je namenjen vsem predstavnikom organizacij in podjetij ter obrtnikom, ki se želijo seznaniti z novostmi v gradbeni zakonodaji ter aktualno ...

Usposabljanje o protieksplozijski zaščiti na osnovi ATEX regulative izvajamo pri EZS v dveh zaključenih celotah, in sicer v osnovnem  ...

Enodnevni obnovitveni seminar je namenjen pooblaščenim elektrostrokovnjakom iz prakse različnih področij (investiranje, projektiranje, izvajanje del, ...

Vse zainteresirane delovne organizacije, obrtnike in posameznike obveščamo, da EZS organizira seminarje za pripravo na strokovni izpit iz elektro ...