Organi

V skladu z ustanovnimi načeli ima  EZS po STATUTU naslednje organe:

 1. občni zbor
 2. izvršilni odbor
 3. predsedstvo
 4. nadzorni odbor,
 5. častno razsodišče.
 6. strokovni svet
 7. strateški svet

Občni zbor

Volilni in redni občni zbor sklicuje izvršni odbor.

Redni volilni občni zbor je vsako četrto leto in deluje po  sistemu predstavnikov, tako da vsak član oziroma društvo delegira po enega predstavnika in dodatno še po enega na vsakih začetnih 20 članov posameznega društva.

Redni letni občni zbor je vsako leto, udeležuje se ga po en delegat vsakega v Zvezo EZS včlanjenega društva in dodatno še po enega na vsakih začetnih 20 članov posameznega društva .

Občnemu zboru lahko poleg delegatov prisostvujejo tudi častni člani ter člani društev s pravicami, ki jih določajo Pravila. Občnemu zboru lahko prisostvujejo tudi drugi občani, vendar brez pravice odločanja.

Izredni občni zbor sklicuje:

a) predsednik po lastni presoji ali na zahtevo nadzornega odbora,

b) izvršni odbor Zveze EZS na lastno iniciativo ali na zahtevo vsaj polovice članov Zveze EZS.

Izredni občni zbor deluje po  sistemu predstavnikov, tako da vsak član oziroma društvo delegira po enega predstavnika in dodatno še po enega na vsakih začetnih 20 članov posameznega društva.

Izredni občni zbor je potrebno sklicati najkasneje v roku 60 dni, po prejemu pisne zahteve za sklic  izrednega občnega zbora, sicer ga v  nadaljnjih 30 dneh skliče pobudnik sklica izrednega občnega zbora.

Izvršilni odbor

Izvršilni odbor je izvršilni organ Zveze EZS in ga sestavljajo:

a) člani predsedstva

b) predsedniki komisij in odborov

c) predsedniki vseh v Zvezo EZS včlanjenih društev oz. njih pooblaščenci,

Izvršilni odbor se konstituira na prvi seji. Izvršilni odbor je sklepčen, če je prisotna najmanj polovica članov. Seje odborov so praviloma dvakrat letno. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru Zveze EZS.

Predsedstvo

Tekoče zadeve opravlja v času med sejami izvršnega odbora predsedstvo.

Člana predsedstva sta tudi predsednik in njegov namestnik. Predsednik in namestnika sta izvoljena na občnem zboru.  Mandatna doba ostalih članov predsedstva, ki jih imenuje Izvršilni odbor  je štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja.

Pristojnosti predsedstva so v predlaganju, vodenju in odločanju poslovno strokovnih zadev, oblikovanju uradnih stališč EZS in nadzorovanju gospodarjenja EZS

Predsedstvo sestavljajo:

 1. predsednik,
 2. namestnik predsednika,
 3. generalni sekretar,
 4. sekretar za energetiko,
 5. sekretar za elektroniko, avtomatiko, in telekomunikacije,
 6. sekretar za strokovno dejavnost,
 7. sekretar za tehniško regulativo,
 8. sekretar za finance.

Nadzorni odbor

Odbor sestavlja pet članov, ki izmed sebe izvolijo predsednika. Odbor nadzoruje celotno poslovanje Zveze EZS, izvajanje zakonskih predpisov in določil Pravil ter drugih aktov, kontrolira finančno poslovanje, pregleduje zaključni račun in ugotavlja pravilnost gospodarjenja z premoženjem  zveze EZS. O svojem delu poroča občnemu zboru, ki mu je odgovoren. Občnemu zboru Zveze EZS predlaga razrešnico izvršnega odbora. Sklep odbora je veljaven, če je sprejet z večino glasov vseh članov. Člani odbora imajo pravico prisostvovati sejam izvršnega odbora, predsedstva  ter vseh odborov in komisij s posvetovalno pravico. Člani nadzornega odbora ne morejo biti istočasno člani izvršnega odbora, morajo pa biti vabljeni na njegove seje.

Častno razsodišče

Častno razsodišče je disciplinski organ Elektrotehniške zveze Slovenije s predsednikom in dvema članoma ter dvema namestnikoma rešuje na predlog posameznih društev spore med člani Zveze EZS.

Mandatna doba članov častnega razsodišča je štiri leta z možnostjo podaljšanja. Razsodišče ima tajnika, ki ni član razsodišča.

Pri reševanju sporov se razsodišče razširi s po dvema zastopnikoma vsake stranke. O reševanju posameznih primerov sestavlja razsodišče zapisnik in odloča o zadevi na prvi stopnji.

Pritožbe na sklepe razsodišča rešuje občni zbor zveze EZS. Sklepi občnega zbora so dokončni.

Kršitve pravil Elektrotehniške zveze Slovenije in ostala vprašanja glede odgovornosti določa Pravilnik o delu Častnega razsodišča.

Strokovni svet za Tehniške predpise

Strokovni svet za Tehniške predpise sestavlja 15 priznanih vodilnih delavcev gospodarskih in  raziskovalnih organizacij podpornih članov EZS .

Mandatna doba članov je štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja. Naloga Strokovnega sveta za tehniške predpise  je nadziranje in usmerjanje dejavnosti zveze EZS ter podpora  dejavnostim in delovnim skupinam EZS pri pripravi in izdajanju Tehniških predpisov. Podporo Strokovnemu svetu  za tehniške predpise zagotavlja Izvršni odbor EZS in Sekretariat za Tehniško regulativo EZS. Strokovni svet za tehniške predpise ima poslovnik o delu sveta. Svet voli izmed svojih članov predsednika sveta. Strokovni svet za tehniške predpise odgovarja izvršnemu odboru EZS.

Strateški svet EZS

Strateški svet sestavlja enajst članov  uveljavljenih vodilnih delavcev gospodarskih, raziskovalnih, in izobraževalnih organizacij ter državnih organov. Mandatna doba članov je štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja. Strateški svet je pomemben subjekt v oblikovanju slovenske elektrotehniške krajine.  Naloga strateškega sveta je usmerjanje in zagotavljanje strokovnih dejavnosti zveze EZS ter podpora pri popularizaciji in uveljavitvi teh dejavnosti. Podporo  strateškemu svetu zagotavlja Izvršni odbor EZS in Predsedstvo EZS. Svet voli izmed svojih članov predsednika Strateškega  sveta.

Za svoje delo je Strateški svet odgovoren Izvršnemu odboru EZS.

Obvestila

Usposabljanje o protieksplozijski zaščiti na osnovi ATEX regulative izvajamo pri EZS v dveh zaključenih celotah, in sicer v osnovnem  ...

Vabimo vas k udeležbi na seminarju Izvedba in vzdrževanje inštalacij v skladu z Gradbenim zakonom.

Seminar je namenjen elektroinštalaterjem, ...

Vse zainteresirane delovne organizacije, obrtnike in posameznike obveščamo, da EZS organizira seminarje za pripravo na strokovni izpit iz elektro ...

Elektrotehniška zveza Slovenije vsako leto organizira strokovno in družabno srečanje elektrotehniških in strokovnih društev. Vsakič izbrano regionalno ...