Tehniški predpisi

Harmonizirani standardi

Harmonizirani standardi z dne 26.11.2019

Spoštovani, Obveščamo vas, da je bil na podlagi Izvedbenega sklepa Komisije št. 2019/1956 z dne 26. novembra 2019 v Uradnem listu EU L 306 (z dne 27.11.2019, str. 26–34) objavljen nov seznam harmoniziranih standardih za električno opremo, ki je načrtovana za uporabo v določenih napetostnih mejah ter so pripravljeni v podporo direktivi 2014/35/EU. ...
 
 

Tehniški predpisi po področjih

1. Ministrstvo za okolje in prostor

Veljavni predpisi v zvezi z graditvijo in uporabo

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?sop=2002-01-5387 (glej zavihek Strokovni)

PRAVILNIKI

Pravilnik o spremembi Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah
(Uradni list RS, št. 2/12)

Pravilnik o spremembi Pravilnika o zaščiti stavb pred delovanjem strele
(Uradni list RS, št. 2/12)

Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah
(Uradni list RS, št 41/09)

Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele
(Uradni list RS, št. 28/09)

TEHNIŠKE SMERNICE

Tehnična smernica za graditev TSG-N-002:2013 Nizkonapetostne električne inštalacije

Tehnična smernica za graditev TSG-N-003:2013 Zaščita pred delovanjem strele

Karta in tabela največjih vrednosti gostote strel

2. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Veljavni predpisi v zvezi z varstvom in zdravjem pri delu

3. Ministrstvo za infrastrukturo

Veljavni predpisi v zvezi z energetiko

PRAVILNIKI

Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev nadzemnih elektroenergetskih visokonapetostnih vodov izmenične napetosti 1 kV do 400 kV
Uradni list RS, št. 52/2014)

Pravilnik o zaščiti nizkonapetostnih omrežij in pripadajočih transformatorskih postaj
Uradni list RS, št. 90/2015)

Pravilnik o vzdrževanju elektroenergetskih postrojev
Uradni list RS, št. 98/2015)

Pravilnik o obratovanju elektroenegetskih postrojev
(Uradni list RS, št. 56/2016)

Pravilnik o elektroenergetskih postrojih izmenične napetosti nad 1 kV
(Uradni list RS, št. 63/2016)

4. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Veljavni predpisi v zvezi z notranjim trgom

Priprava pravilnikov

V pripravi

  • Pravilnik o tehničnih pogojih za nadzemne električne visokonapetostne elektroenergetske vode izmenične napetosti 1 kV do 400 kV (Sprememba)
  • Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu pred nevarnostjo električnega toka
  • Pravilnik o gradnji nizkonapetostnih vodov

Nabor pravilnikov, ki bi jih bilo potrebno izdelati in so del predvidevanj

Pravilnik Predlog vsebine
Pravilnik o graditvi visokonapetostnih podzemnih vodov Sedaj ni predpisa, ki bi celovito obdelal problematiko graditve podzemnih vodov visoke napetosti. Problematika je zelo zahtevna in zaradi prehoda na kable predvsem SN omrežij tudi nujna.
Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v inženirskih objektih Veljaven pravilnik podrobno določa pravila za zaščito pri streli v stavbah, ne obravnava specifike v inženirskih objektih in industrijskih postrojih, kar so tudi elektroenergetski objekti
Pravilnik o zaščiti inženirskih objektov pri delovanju strele Velja enako kot za električne inštalacije
Pravilnik o priključevanju nujnostnih agregatov Izdelati pravilnik, oziroma tehnično smernico v sodelovanju z zainteresirano strokovno javnostjo
Pravilnik o varnostnih zahtevah za pretvornike in module Pojavlja se vse več različnih pretvornikov in modulov. Treba je uvesti varnostne zahteve za obratovanje.
Pravilnik o požarnih zahtevah za hišne foto-napetostne elektrarne Vse večja je nevarnost požarov fotovoltaičnih elektrarn, ker ni ustreznega predpisa, ki bi določil požarne zahteve za gradnjo.

Obvestila

Osnovna tema seminarja je projektiranje razsvetljave pisarniških, upravnih in drugih prostorov. Slovenski pravni akti s področja varstva pri delu ter ...

Usposabljanje o protieksplozijski zaščiti na osnovi ATEX regulative izvajamo pri EZS v dveh zaključenih celotah, in sicer v osnovnem  ...

Vabimo vas k udeležbi na seminarju Izvedba in vzdrževanje inštalacij v skladu z Gradbenim zakonom.

Seminar je namenjen elektroinštalaterjem, ...

Vse zainteresirane delovne organizacije, obrtnike in posameznike obveščamo, da EZS organizira seminarje za pripravo na strokovni izpit iz elektro ...