Zadnja novica

Protieksplozijska zaščita - osnovno in obnovitveno usposabljanje, jesen 2020

Usposabljanje o protieksplozijski zaščiti na osnovi ATEX regulative izvajamo pri EZS v dveh zaključenih celotah, in sicer v osnovnem oziroma obnovitvenem seminarju za naslednje skupine: ...
 

INFORMACIJE O USPOSABLJANJIH

1. UVOD

Elektrotehniška zveza Slovenije (EZS) že vrsto let različnim podjetjem omogoča usposabljanje delavcev za delo v eksplozijsko ogroženih prostorih. Po vstopu Slovenije v EU, ko je stopil v veljavo novi pravilnik o protieksplozijski zaščiti, je EZS pripravila nov program usposabljanja, ki je prilagojen evropski direktivi ATEX. Vsebuje naslednjih devet tematskih sklopov:

Sklop 1: Fizikalno kemijske osnove in pogoji za nastanek eksplozivnih atmosfer, viri vžigov in tehnološki ter organizacijski ukrepi za njihovo preprečevanje.

Sklop 2: Inertizacija tehnoloških naprav.

Sklop 3: Pogostost in pričakovane posledice možnih eksplozij ter stopnja njihovega tveganja.

Sklop 4: Protieksplozijska zaščita in odgovornost delodajalca

Sklop 5: Pravna ureditev protieksplozijske zaščite v državah Evropske unije in specifikacija predpisov za protieksplozijsko zaščito v Sloveniji.

Sklop 6: Elektrostatika kot vir vžiga eksplozivnih atmosfer.

Sklop 7: Oprema za vgradnjo v EX conah.

Sklop 8: Električne instalacije v EX prostorih (splošno o električnih instalacijah, katodna zaščita strelovodna zaščita, lastnovarne Ex i inštalacije)

Sklop 9: Nelektrične naprave in instalacije v EX prostorih.

Sklop 10: Vgradnja, vzdrževanje in servisiranje EX naprav.

Sklop 11: Zagotavljanje električne varnosti inštalacij, opreme, strojev in naprav v EX okolju

Področja opravil delavcev in njihove zadolžitve ter odgovornosti v zvezi s protieksplozijsko zaščito so različna in zato potrebujejo specifična znanja. Odbor za protieksplozijsko zaščito, ki je v okviru EZS zadolžen za izvajanje usposabljanja, je opredelil več različnih področij opravil (PO) in pripravil štiri po vsebini in obsegu različne programe in sicer za:

 1. PO1: delavce, ki delajo ali se lahko le občasno pojavijo v eksplozijsko ogroženih prostorih,
 2. PO2: sektorske in vodstvene kadre,
 3. PO3: delavce, ki vgrajujejo, vzdržujejo in servisirajo opremo v eksplozijsko ogroženih prostorih ter tehnologe in izdelovalce elaboratov o eksplozijski ogroženosti in
 4. PO4: projektanti, vodje del in nadzorniki del za graditev naprav in postrojev v eksplozijsko ogroženih prostorih.

OPOMBA: Odbor EX izvaja program PO4 izključno v sodelovanju z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS).

2. PROGRAMI

V skladu z zahtevami in pričakovanji posameznega naročnika usposabljanja (v največji meri v odvisnosti od števila udeležencev in njihovih področij opravil) se v okviru Odbora za protieksplozijsko zaščito pri EZS pripravi določeni skupini namensko prirejen program usposabljanja.

Tako se vedno skupaj z naročniki odločamo za izvedbo katerega od naslednjih osnovnih programov:

 • PROGRAM za PO1 - delavci, ki delajo ali se lahko le občasno pojavijo v eksplozijsko ogroženih prostorih,
 • PROGRAM za PO2 - sektorski in vodstveni kadri,
 • PROGRAM za PO3 - izvajalci, vzdrževalci in monterji inštalacij ter naprav in postrojev v eksplozijsko ogroženih prostorih ter tehnologi in izdelovalci elaboratov o eksplozijski ogroženosti in 
 • PROGRAM za PO4 - projektanti, vodje del in nadzorniki del za graditev naprav in postrojev v eksplozijsko ogroženih prostorih.

PROGRAM za PO1:  delavci, ki delajo, ali se lahko le občasno pojavijo v eksplozijsko ogroženih prostorih

Ta program je v svoji osnovi takšen:

a. teoretični seminarski del, ki obdeluje:

 1. Pogostost in pričakovane posledice možnih eksplozij ter stopnja njihovega tveganja.
 2. Pravna ureditev protieksplozijske zaščite v Sloveniji in drugih državah Evropske unije.
 3. Fizikalno kemijske osnove in pogoji za nastanek eksplozivnih atmosfer, viri vžigov in tehnološki ter organizacijski ukrepi za njihovo preprečevanje.
 4. Elektrostatika kot vir vžiga eksplozivnih atmosfer.
 5. Naprave in postroji v EX conah in ravnanje z njimi.

b. praktični del usposabljanja:

po programu EZS je za del skupine PO1 (delavce, ki delajo v eksplozijsko ogroženih prostorih) obvezen, za ostale pa neobvezen oziroma po lastni izbiri.

c. preizkus usposobljenosti:

Preizkus usposobljenosti kandidatov je pisni in to po zaključku praktičnega dela oziroma seminarja.

Praktični del usposabljanja je po programu EZS za delavce, ki delajo v eksplozijsko ogroženih prostorih, obvezen., Pri opredelitvi vsebine za to skupino delavcev (PO1) smo izhajali iz predpostavke, da se morajo ti delavci, poleg tega, da morajo poznati nekaj teoretičnih osnov o eksplozivnih atmosferah in njihovih nevarnostih, usposobiti še za pravilno ravnanje z delovnimi sredstvi in orodji v tovrstnih pogojih dela. Za delavce, ki delajo v eksplozijsko ogroženih prostorih, še pričakujemo, da so seznanjeni z elaboratom eksplozijske ogroženosti za njihovo delovno okolje, in da pri svojem delu poznajo in zato tudi upoštevajo njegova določila.

Praktični del usposabljanja: po programu Elektrotehniške zveze Slovenije je obvezen za del skupine PO1 (za tiste, ki delajo v tovrstnem okolju). Mentorje za praktični del usposabljanja določita izmed članov odbora za protieksplozijsko zaščito pri EZS naročnik in izvajalec (EZS) usposabljanja. Če se ta del usposabljanja opravi v enem izmed podjetij/lokacij naročnika, je zaželeno, da pri pripravi le-tega sodeluje tudi varnostni inženir naročnika.

Preizkus in potrdilo o usposobljenosti: po določilih 45. člena Pravilnika o protieksplozijski zaščiti je delodajalec dolžan za delavce, ki delajo ali se lahko pojavijo v eksplozijsko ogroženih prostorih, zagotoviti takšen način usposabljanja in preverjanja usposobljenosti, da prepreči možne posledice zaradi neustrezne usposobljenosti. To dokazuje z dokumenti, iz katerih morata biti razvidna program oziroma vsebina in trajanje usposabljanja. Usposobljenost delavcev pa se dokazuje s potrdili o preverjanju njihove usposobljenosti.

Preizkus usposobljenosti kandidatov bo izvedla Komisija za preverjanje usposobljenosti za delo v eksplozijsko ogroženih prostorih. Preizkus bo pisni, v obliki testa in razgovora (če pisni test ne bo uspešen). Rezultate bo pregledala in ocenila komisija za preverjanje usposobljenosti za delo v eksplozijsko ogroženih prostorih pri EZS in kandidatom, ki bodo uspešno opravili test, izdala potrdila o usposobljenosti.

Kandidati lahko pri opravljanju testa uporabljajo vso razpoložljivo literaturo.

Dokumentacija o usposabljanju kandidatov in dokazila o njihovi usposobljenosti bodo shranjeni v arhivu Elektrotehniške zveze Slovenije in bodo na voljo le pooblaščenim osebam naročnika, oziroma skladno z določili 25. člena Pravilnika o protieksplozijski zaščiti, pristojnim inšpekcijskim službam.

PROGRAM za PO2:  sektorski in vodstveni kadri

Ta program je v svoji osnovi takšen:

a. Teoretični seminarski del, ki obdeluje:

 1. Protieksplozijska zaščita in odgovornost delodajalca.
 2. Pravna ureditev protieksplozijske zaščite v državah Evropske unije in specifikacija predpisov za protieksplozijsko zaščito v Sloveniji.
 3. Pogostost in pričakovane posledice možnih eksplozij ter stopnja njihovega tveganja.
 4. Fizikalno kemijske osnove in pogoji za nastanek eksplozivnih atmosfer, viri vžigov in tehnološki ter organizacijski ukrepi za njihovo preprečevanje.
 5. Naprave in postroji v EX conah.

b. Praktični del usposabljanj:

Po programu EZS je za skupino PO2 neobvezen oziroma po lastni izbiri.

c. Preizkus usposobljenosti:

Preizkus usposobljenosti za skupino PO2 ni predviden.

Program za PO2 je prirejen usposabljanju sektorskih in vodstvenih kadrov (PO2), ki morajo v prvi vrsti poznati zakonodajo s področja varnosti in varovanja zdravja delavcev, ki so lahko ogroženi zaradi eksplozivnih atmosfer. Zavedati se morajo svoje odgovornosti v zvezi s tem in jo poznati. Poučiti jih je treba, kakšni so glede na specifiko njihovega tehnološkega procesa najprimernejši tehnični in organizacijski ukrepi za preprečevanje nastanka eksplozivnih atmosfer in kako omejiti vžige eksplozivnih atmosfer in njihove posledice, če jih ne bi bilo mogoče preprečiti.

Praktični del usposabljanja: Praktični del usposabljanja za to skupino PO2 ni predviden. Morajo pa biti vodstveni kadri seznanjeni s potekom in obvezami za tovrstna usposabljanja za druga področja opravil.

Preizkus in potrdilo o usposobljenosti: Po določilih 45. člena Pravilnika o protieksplozijski zaščiti je delodajalec dolžan za delavce, ki delajo ali se lahko pojavijo v eksplozijsko ogroženih prostorih zagotoviti takšen način usposabljanja in preverjanja usposobljenosti delavcev, da prepreči možne posledice zaradi neustrezne usposobljenosti. To dokazuje z dokumenti, iz katerih morata biti razvidna program oziroma vsebina in trajanje usposabljanja, usposobljenost delavcev pa dokazuje s potrdili o preverjanju njihove usposobljenosti.

Preizkus usposobljenosti kandidatov za to skupino PO2 ni predviden.

Dokumentacija o usposabljanju kandidatov in dokazila o njihovi usposobljenosti bodo shranjeni v arhivu Elektrotehniške zveze Slovenije in bodo na voljo le pooblaščenim osebam naročnika oziroma, skladno z določili 45. člena Pravilnika o protieksplozijski zaščiti, pristojnim inšpekcijskim službam.

PROGRAM za PO3  izvajalci, vzdrževalci in monterji inštalacij ter naprav in postrojev v eksplozijsko ogroženih prostorih ter tehnologi in izdelovalci elaboratov o eksplozijski ogroženosti

Ta program je v svoji osnovi takšen:

a. teoretični seminarski del, ki obdeluje:

 1. Pogostost in pričakovane posledice možnih eksplozij ter stopnja njihovega tveganja.
 2. Pravna ureditev protieksplozijske zaščite v državah Evropske unije in specifikacija predpisov za protieksplozijsko zaščito v Sloveniji.
 3. Fizikalno kemijske osnove in pogoji za nastanek eksplozivnih atmosfer, viri vžigov in tehnološki ter organizacijski ukrepi za njihovo preprečevanje. 
 4. Elektrostatika kot vir vžiga eksplozivnih atmosfer
 5. Oprema za vgradnjo v EX conah.
 6. Električne instalacije v EX prostorih (splošno o električnih instalacijah, katodna zaščita, strelovodna zaščita, lastnovarne Ex i inštalacije).
 7. Nelektrične naprave in instalacije v EX prostorih.
 8. Vgradnja, vzdrževanje in servisiranje EX naprav.
 9. Zagotavljanje električne varnosti inštalacij, opreme, strojev in naprav v EX okolju

b. praktični del usposabljanj:

Praktični del usposabljanja je po programu Elektrotehniške zveze Slovenije za del skupine PO3 (izvajalci, vzdrževalci in monterji inštalacij ter naprav in postrojev v eksplozijsko ogroženih prostorih) obvezen in se opravi pod vodstvom naših predavateljev na vnaprej dogovorjeni lokaciji naročnika.

c. preizkus usposobljenosti:

Preizkus usposobljenosti kandidatov bo pisni, nekaj dni (po dogovoru s kandidati) po zaključku praktičnega dela usposabljanja.

Program za PO3 je namenjen usposabljanju:

 1. delavcev, ki opravljajo najzahtevnejša dela v eksplozijsko ogroženih prostorih. To so delavci, ki vgrajujejo, vzdržujejo in servisirajo opremo v eksplozijsko ogroženih prostorih. Ti morajo, poleg tega, da se od njih pričakuje poglobljeno znanje o fizikalnih in kemijskih lastnostih eksplozivnih atmosfer ter o možnih virih njihovega vžiga, stalno skrb posvečati tudi tehničnim novostim pri razvoju in uporabi opreme, ki je primerna za vgradnjo v eksplozijsko ogrožene prostore. Celovito morajo biti seznanjeni z elaboratom eksplozijske ogroženosti in znati uporabljati njegova določila. Program lahko na željo naročnika priredimo usposabljanju dveh po osnovni izobrazbi različnih skupin delavcev: monterjem, vzdrževalcem in serviserjem električnih naprav in postrojev v eksplozijsko ogroženih prostorih (elektrikarji) ter monterjem, vzdrževalcem in serviserjem neelektričnih naprav in postrojev v eksplozijsko ogroženih prostorih (strojniki in kemijski tehnologi). Pri prvi skupini dajemo poudarek podrobnemu poznavanju električne opreme in inštalacij in le enciklopedičnemu poznavanju neelektrične opreme in inštalacij v eksplozijsko ogroženih prostorih, pri drugi pa obratno.
 2. tehnologom in izdelovalcem elaboratov o eksplozijski ogroženosti. Tudi od njih se zahteva, poglobljeno znanje o fizikalnih in kemijskih lastnostih eksplozivnih atmosfer ter o možnih virih njihovega vžiga, dobro morajo poznati tehnične lastnosti opreme, ki je vgrajena v eksplozijsko ogrožene prostore. Celovito morajo poznati sestavine elaborata eksplozijske ogroženosti.

Praktični del usposabljanja: je po programu Elektrotehniške zveze Slovenije obvezen za del skupine PO3, to je za delavce, ki opravljajo najzahtevnejša dela v eksplozijsko ogroženih prostorih. Za drugi del skupine PO3, to je za tehnologe in izdelovalce elaboratov o eksplozijski ogroženosti, pa je praktični del usposabljanja le po lastni izbiri. Mentorje za praktični del usposabljanja določita izmed članov odbora za protieksplozijsko zaščito pri EZS naročnik in izvajalec (EZS) usposabljanja. Če se ta del usposabljanja opravi v enem izmed podjetij/lokacij naročnika, je zaželeno, da pri pripravi le-tega sodeluje tudi varnostni inženir naročnika. Seznanjeni pa morajo biti tudi s pravno ureditvijo področja protieksplozijske zaščite.

Preizkus in potrdilo o usposobljenosti: po določilih 45. člena Pravilnik o protieksplozijski zaščiti je delodajalec dolžan za delavce, ki delajo ali se lahko pojavijo v eksplozijsko ogroženih prostorih zagotoviti takšen način usposabljanja in preverjanja usposobljenosti delavcev, da prepreči možne posledice zaradi neustrezne usposobljenosti. To dokazuje z dokumenti, iz katerih morata biti razvidna program oziroma vsebina in trajanje usposabljanja, usposobljenost delavcev pa dokazuje s potrdili o preverjanju njihove usposobljenosti.

Preizkus usposobljenosti kandidatov bo izvedla Komisija za preverjanje usposobljenosti za delo v eksplozijsko ogroženih prostorih. Preizkus bo pisni, v obliki testa in razgovora (če pisni test ne bo uspešen). Rezultate bo pregledala in ocenila komisija za preverjanje usposobljenosti za delo v eksplozijsko ogroženih prostorih pri EZS in kandidatom, ki bodo uspešno opravili test, izdala potrdila o usposobljenosti.

Kandidati lahko pri opravljanju testa uporabljajo vso razpoložljivo literaturo. 

Dokumentacija o usposabljanju kandidatov in dokazila o njihovi usposobljenosti bodo shranjeni v arhivu Elektrotehniške zveze Slovenije in bodo na voljo le pooblaščenim osebam naročnika oziroma, skladno z določili 45. člena Pravilnika o protieksplozijski zaščiti, pristojnim inšpekcijskim službam.

PROGRAM za PO4 projektanti, vodje del in nadzorniki del za graditev naprav in postrojev v eksplozijsko ogroženih prostorih

Ta program je v svoji osnovi takšen:

a. teoretični seminarski del, ki obdeluje:

 1. Pogostost in pričakovane posledice možnih eksplozij ter stopnja njihovega tveganja.
 2. Pravna ureditev protieksplozijske zaščite v državah Evropske unije in specifikacija predpisov za protieksplozijsko zaščito v Sloveniji.
 3. Fizikalno kemijske osnove in pogoji za nastanek eksplozivnih atmosfer, viri vžigov in tehnološki ter organizacijski ukrepi za njihovo preprečevanje. 
 4. Elektrostatika kot vir vžiga eksplozivnih atmosfer
 5. Oprema za vgradnjo v EX conah.
 6. Električne instalacije v EX prostorih (splošno o električnih instalacijah, katodna zaščita, strelovodna zaščita, lastnovarne Ex i inštalacije).
 7. Nelektrične naprave in instalacije v EX prostorih.
 8. Vgradnja, vzdrževanje in servisiranje EX naprav ter projektiranje v EX okolju.

b. praktični del usposabljanj:

Po programu EZS je za skupino PO4 neobvezen oziroma po lastni izbiri.

c. preizkus usposobljenosti:

Preizkus usposobljenosti za skupino PO4 ni predviden.Preizkus usposobljenosti kandidatov bo pisni nekaj dni (po dogovoru s kandidati) po zaključku praktičnega dela usposabljanja.

Program za PO4 je namenjen usposabljanju projektantov, vodij del in nadzornikov del za graditev naprav in postrojev v eksplozijsko ogroženih prostorih.

Praktični del usposabljanja: praktični del usposabljanja za to skupino PO4 po programu Elektrotehniške zveze Slovenije ni predviden, a se ga lahko posebej organizira, če bi za to bil izražen interes. V tem delu se lahko predstavijo tudi  primeri dobre inženirske prakse.

Preizkus in potrdilo o usposobljenosti: po določilih 45. člena Pravilnika o protieksplozijski zaščiti je delodajalec dolžan za delavce, ki delajo ali se lahko pojavijo v eksplozijsko ogroženih prostorih zagotoviti takšen način usposabljanja in preverjanja usposobljenosti delavcev, da prepreči možne posledice zaradi neustrezne usposobljenosti. To dokazuje z dokumenti, iz katerih morata biti razvidna program oziroma vsebina in trajanje usposabljanja, usposobljenost delavcev pa dokazuje s potrdili o preverjanju njihove usposobljenosti.

Preizkus usposobljenosti kandidatov za to skupino PO4 ni predviden.

Dokumentacija o usposabljanju kandidatov in dokazila o njihovi usposobljenosti bodo shranjeni v arhivu Elektrotehniške zveze Slovenije in bodo na voljo le pooblaščenim osebam naročnika oziroma, skladno z določili 45. člena Pravilnika o protieksplozijski zaščiti, pristojnim inšpekcijskim službam.

3. PRAKTIČNI DEL USPOSABLJANJA

Praktični del usposabljanja je po programu Elektrotehniške zveze Slovenije obvezen za skupino del skupine PO1(delavce, ki delajo v eksplozijsko ogroženih prostorih)  in del skupine PO3 (izvajalci, vzdrževalci in monterji inštalacij ter naprav in postrojev v eksplozijsko ogroženih prostorih). Za ostale, pa je tudi to možno pripraviti, a po lastni izbiri in prilagojeno za posameznega naročnika in uporabnike. Mentorje za praktični del usposabljanja določita izmed članov odbora za protieksplozijsko zaščito pri EZS naročnik in izvajalec (EZS) usposabljanja. Če se ta del usposabljanja opravi v enem izmed podjetij/lokacij naročnika, je zaželeno, da pri pripravi le-tega sodeluje tudi varnostni inženir naročnika. Seznanjeni pa morajo biti tudi s pravno ureditvijo področja protieksplozijske zaščite.

4. CENIK

Cena usposabljanja vključuje stroške priprave strokovnih gradiv, organizacije in izvedbe seminarjev, izvedbe praktičnega dela usposabljanja in zaključnega preizkusa znanja kandidatov. Cene za posamezne seminarje se v odvisnosti od dogovorjenega obsega in števila slušateljev dogovarjajo posebej za vsakega naročnika. 

5. LOKACIJA IN DRUGO

Usposabljanje poteka na lokaciji, ki se dogovori z naročnikom – pri tem se želi EZS v kar največji meri prilagoditi željam naročnika, saj se zavedamo, da je usposabljanje v lastnem okolju optimalno!

Podatki, ki jih bo naročnik usposabljanja posredoval izvajalcu, bodo shranjeni v bazi podatkov in bodo uporabljeni samo v ta namen. Izvajalec usposabljanja se obvezuje, da jih bomo varovali pred uporabo v druge namene.

Obvestila

Vabimo vas, da se nam 13. novembra 2020 pridružite na spletnem seminarju

»Praktični vidiki standarda SIST EN 60204-1:2018 Varnost strojev - ...

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo predlog pravilnika za javno obravnavo. Pravilnik določa minimalne tehnične pogoje za varno in ekonomično ...

Glavna tematika letošnjega posvetovanja je "Svetloba v boju proti novem korona virusu".

Posvetovanje bo potekalo 15. in 16. oktobra 2020 v Hotelu ...

Seminar je namenjen vsem predstavnikom organizacij in podjetij ter obrtnikom, ki se želijo seznaniti z novostmi v gradbeni zakonodaji ter aktualno ...